26 Ağustos 2022 Cuma

DİNİ HİKAYE - DUÂNIN BEREKETİ

 dini hikaye, dini kıssa, dua, duanın bereketi, Ebu Hureyre, Hz. Muhammed, islam, hidayet, islama davet,

Ebû Hu­rey­re ‘’Ra­dı­yal­la­hü anh’’ an­la­tı­yor:
An­nem müş­rik­ken onu İs­lâ­ma da­vet edi­yor­dum. Bir gün yi­ne onu İs­lâ­ma da­vet et­tim. Re­sû­lul­lah hak­kın­da uy­gun­suz şey­ler söy­le­di. Bu­nun üze­ri­ne ağ­la­ya­rak Pey­gam­ber ‘’sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem’’e git­tim. Ve şöy­le de­dim:
“-Yâ Re­sû­lul­lah, An­ne­mi İs­lâ­ma da­vet edi­yo­rum. O ise inat edi­yor. Bu­gün yi­ne müs­lü­man ol­ma­sı­nı tek­lif et­tim. Se­nin hak­kın­da hoş ol­ma­yan söz­ler söy­le­di. Hi­da­ye­te er­dir­me­si için Al­la­ha düâ et.’’ de­di. Pey­gam­be­ri­miz de:
-“Al­la­hım Ebû Hu­rey­re’nin an­ne­si­ni hi­da­ye­te er­dir’’ bu­yur­du­lar. Pey­gam­be­ri­miz’in bu dü­âsı­nı se­vi­ne­rek hu­zu­run­dan ay­rıl­dım. Eve gel­di­ğim­de ka­pı­yı ka­pa­lı bul­dum. An­nem gel­di­ği­mi ayak ses­le­rin­den an­la­mış­tı. İçer­den:
- “Bi­raz bek­le oğ­lum’’ de­di. Bu sır­da içer­den su ses­le­ri ge­li­yor­du. Bi­raz son­ra an­nem in­miş ba­şı ör­tü­lü bir hal­de ka­pı­yı aç­tı ve:
-“Ya Ebâ Hü­rey­re Al­lah­dan baş­ka ilâh ol­ma­dı­ğı­na ve Mu­ham­med aley­his­se­lâ­mın O’nun ku­lu ve re­sû­lü ol­du­ğu­na şe­hâ­det ede­rim.’’ de­di. Ben­de he­men ge­ri dö­ne­rek du­ru­mu Pey­gam­be­ri­mi­ze ha­ber ver­dim. Al­la­ha ham­d e­de­rek:
-’’Ha­yır­lı ol­sun’’ bu­yur­du­lar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder