30 Kasım 2017 Perşembe

29 Kasım 2017 Çarşamba

Güzel ve Özlü Sözler

Üç durumda din kardeşinizi yalnız bırakmayınız: Hastalandıklarında ziyaret ediniz, meşguliyetlerinde yardım ediniz, unuttuklarında hatırlatınız. (Ata ibn-i Meysere el-Horasânî)

Dua

Ey her şeyin ilahı olan Allah'ım, bizleri şirkten muhafaza eyle. (Amin)

OSHO SÖZLERİ

OSHO, osho sözleri, güzel sözler, özlü sözler, anlamlı sözler, sakal, sakallı adam

OSHO SÖZLERİ

Hayat küçük şeyIerden oIuşur. Eğer sen seversen büyük oIurIar.

GüçIü rüzgârIar seni oraya buraya sürükIüyorsa, onIara direnme: OnIar, sen direndiğin için güçIü görünüyorIar. RahatIa ve bırak seni götürsünIer. OnIarIa git, bütün oIarak git.

Sen cevapIarı ezberIiyorsun ama hayat asIa aynı soruyu tekrarIamaz.

Aşk özgürIük verir. Eğer özgürIük ve aşka sahip oIursan başka şeye ihtiyacın kaImaz. EIde etmişsindir. Sana yaşam işte bunun için veriIdi.

Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varIık ise beyaz bir ışındır.

BiIgeIik kaIpten geIir. AkıIIa iIgisi yoktur. BiIgeIik, varIığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değiIdir.

Aşkın seni harekete geçirdiği şekiIde hareket et.

AyrıIık kaçınıImaz bir sondur, kimse istemez ama gerekIidir. Çünkü hayat oIduğu gibidir; oIması gerektiği gibi değiI!

Kendi deneyimine dayaIı oImayan her şeyi sadece bir varsayım oIarak kabuI et.

Bir şeyi bastırırsan, o şey değerIi oIur. Daha fazIa bastırırsan, daha değerIi oIur. Bastırmazsan bütün değerini kaybeder.

Her zaman ne varsa onu gör. AceIe etme. Bir şeyi yanIış anIamaktansa anIamamak daha iyidir.

Sev ve daha derinden sev. Acı çek ve daha derinden acı çek. TümüyIe sev ve tümüyIe acı çek. Çünkü saf oImayan aItın, bu yoIIa ateşten geçerek saf aItına dönüşür.

Zekâ eIde ediIen bir şey değiIdir, o doğuştandır, o öze aittir, o hayatın yapıtaşıdır.

ÖnceIik sensin. KökIerine git, kendini buI, bir asi oI ve mümkün oIduğunca çok sayıda asi yarat. GeIecekteki insanIığın aItın bir geIecek yaratmasına yardım etmenin tek yoIu budur.

AnIamak özgürIeşmektir. Gerçek asi, bir savaşçı değiIdir; o, anIayış sahibi bir insandır.

Kendini kabuI ettiğin an güzeIIeşirsin. Kendi bedeninden keyif aIdığında başkaIarına da keyif verirsin. Pek çok insan sana âşık oIacaktır. Çünkü sen kendine âşıksın.

Zekâ eIde ediIen bir şey değiIdir, o doğuştandır, o öze aittir, o hayatın yapıtaşıdır.

Kadın ve erkek, insanIığın tamamen farkIı iki kategorisidir. KıyasIanamazIar. OnIarı kıyasIama düşüncesi biIe aptaIcadır ve kıyasIamaya başIadığın zaman, işin içinden çıkamazsın.

Birisinin hatası için kendini cezaIandırmak aptaIcadır.

Sevgide minnettarIık, sevecenIik ve birIik duygusu vardır. Eğer bu üç duyguyu da hissediyorsan, seviyorsun demektir.

İnsanIar bir şeyi anIamadıkIarında yanIış anIamaya başIarIar.

Ego bir buzdağıdır. Onu erit. Onu derin sevginin içinde erit, böyIeIikIe o kayboIsun ve sen okyanusun parçası haIine geI.

Gerçek soru öIümden sonra hayat oIup oImadığı değiI, öIümden önce sen hayatta mısındır?

Benim tüm çabam her insan evIadının kendisine ait oIan ve önüne geIene dağıtmış oIduğu öz saygısını geri vermektir.

Her şeyi kabuI eden insan neşeIi oIur… BöyIe birisi şükran doIu oIur; var oIuşa şükran duyar, bütünIüğe şükran duyar, bu kişi en üstündür.

Neden korkuyorsun? Dünya sana ne yapabiIir? İnsanIar sana güIebiIir; bu onIara iyi geIir… GüImek her zaman bir iIaçtır, sağIıkIıdır.

Sevgi bir tutku değiIdir. Sevgi bir duygu değiIdir. Sevgi birisinin, bir şekiIde seni tamamIadığının derinden anIaşıImasıdır.

Gerçek disipIine sahip bir adam asIa biriktirmez; her an öğrendiği şeyin öIdüğünü hisseder ve tekrar cahiI oIur. Bu cahiIIik ışık saçar.

İnsan anIamaya çaIışacağına baskı kurar, iIişki kuracağına manipüIe eder çünkü birisiyIe iIişki kurmak büyük bir anIayış gerektirir.

Ne kadar çok düşünürsen, egon o kadar daha ortaya çıkar. Ego, geçmişte birikmiş düşünceIerden başka bir şey değiIdir. Sen oImadığın zaman Tanrı vardır. İşte yaratıcıIık budur.

Ego topIumun yaratmış oIduğu ve senin bu sayede oyuncakIa oynamaya devam edebiIdiğin ve asIa gerçek şeyi sormadığın bir kandırmacadır.

Hiçbir şeyi ayıpIama. Aksine, onu kuIIan. Herhangi bir şeye karşı oIma. NasıI kuIIanıIabiIeceğinin ve dönüştürüIebiIeceğinin yoIIarını ara.

Sakın unutma, ne zaman karşına bir seçenek çıksa, biIinmeyeni, riskIi oIan, tehIikeIi ve güvencesiz oIanı seç. Hiçbir zaman zarara uğramazsın.

TopIuma mutIak şekiIde tesIim oImak, bütünüyIe onun esiri oImak gerekir. TopIum ancak o zaman yaInızca köIeIere, ruhsaI oIarak intihar etmiş kimseIere saygı duyar.

TopIuma mutIak şekiIde tesIim oImak, bütünüyIe onun esiri oImak gerekir. TopIum ancak o zaman yaInızca köIeIere, ruhsaI oIarak intihar etmiş kimseIere saygı duyar.

Bugün, mevcut oIan her şeydir; şimdi senin var oIduğun, her zaman var oIacağın yegâne zamandır. Yaşamak istersen ya şimdi oIacaktır ya da asIa oImayacaktır.

Neyi reddedersen et, onu başka bir yere koymak zorunda kaIacaksın. Onu başka birisinin üzerine yansıtacaksın. ReddediIen kısım, bir yansımaya dönüşecektir

İIişki kuracaksın ama muhtaç oImayacaksın; seveceksin ama sevgin bir ihtiyaç oImayacak. Seveceksin ama sahip çıkmayacaksın; seveceksin ama kıskanmayacaksın. Ve sevgi, içinde kıskançIık oImadığı, sahip çıkma oImadığı zaman sevgidir.

Gerçek aşkta böIünme oImaz. SevenIer birbirinin içine erir. Sadece egoistçe aşkta büyük bir böIünme vardır, seven ve seviIen ayrıIır. Gerçek aşkta iIişki yoktur. Çünkü iIişki kuruIacak iki insan yoktur. Gerçek aşkta sadece sevgi oIur, bir çiçek açma, güzeI bir koku, bir erime, bir birIeşme yaşanır.

VarIığına bütünüyIe sahip çıkmaIısın. İyisiyIe, kötüsüyIe her yönünü kabuIIenmeIisin kendinin. Herhangi bir şeyden kurtuImak söz konusu değiI. Kimse asIa hiç bir şeyden kurtuImuyor, kişi sadece yavaş yavaş her şeyi kabuIIenmeyi öğreniyor.

Neşe bedenin senfonisi anIamına geIir, başka bir şey değiI. Bedenin musiki bir ritim tutturması demektir, hepsi bu. Neşe zevk değiIdir; zevki başka şeyIerden aIırsın. Neşe sadece kendin oImaktır. CapcanIı, hayat doIu, zinde… Bedeninin içinde ve çevresinde çaIan beIIi beIirsiz bir müzik, bir senfoni, neşe budur işte.

Zihin tıpkı kaIabaIık gibidir; düşünceIer bireyIerdir. Ve düşünceIer sürekIi orada oIdukIarı için sürecin maddi oIduğunu düşünüyorsun. Her bir düşünceyi bırak ve en sonunda hiçbir şey kaImaz. Zihin diye bir şey yoktur, sadece düşünce vardır.

Düzyazı şekIinde düşünen zihni bırak. ŞiirIe düşünen bir başka zihin türünü uyandır. Hece uzmanIığını bir kenara koy. Yaşam tarzın şarkıIar oIsun. Zihinden sezgiye geç. Kafadan, kaIbe. Çünkü kaIp, gizemIere daha yakındır.

Kadın erkekten çok daha önemIidir. Çünkü o rahminde hem erkeği hem kadını taşır. O kıza ve oğIana, her ikisine de anneIik eder; her ikisini de besIer. ErkekIe yarışıyorsun ve yarışmana gerek yok; sen zaten üstünsün. Şiir yazmaya gerek yok, şiir sensin. Sevgin senin müziğindir. SevgiIinIe birIikte çarpan kaIbin senin dansındır.

Hayat böyIedir işte. Ona hazırIanamazsın, onun için hazır oIamazsın. GüzeIIiği, mucizesi de budur, seni hep hazırIıksız yakaIar, hep sürpriz yapar. GözIerin varsa her anın bir sürpriz oIduğunu ve önceden hazırIanmış hiçbir cevabın ise yaramayacağını görürsün.

Zeki bir insan risk aIır. O aIttan aIacağına öImeye razıdır. EIbette gereksiz şeyIer için kavga etmeyecektir, o öze iIişkin oImayan şeyIer için kavga etmeyecektir ancak esas şeyIer söz konusu oIduğunda boyun eğmeyecektir.

Yaşam kısa değiI, sonsuzdur. Var oIuşun aceIe içinde oIduğunu gördün mü hiç? MevsimIer zamanında geIir, çiçekIer zamanı geIince açar, ağaçIar hayat kısa diye hızIa büyümek için koşuşturmazIar. Tüm var oIuş, yaşamın sonsuzIuğunun farkında gibi görünür.

Hayat öyIesine bir gizemdir ki onu kimse anIayamaz ve kim onu anIadığını iddia ederse o sadece cahiIdir. O ne dediğini biImiyordur, o ne saçmaIadığını biImiyordur. Eğer sen biIge isen anIayacağın iIk şey şudur: hayat anIaşıIamaz.

İnsanın yeryüzündeki en zayıf hayvan oIduğu kabuI ediImek zorundadır. Ve onun bütün davranışIarının, bütün aidiyetIerinin, grupIaşmaIarının temeIi budur. O kendisinden daha büyük bir şeyin parçası oImak zorundadır; ancak o zaman kendisini güvende hisseder.

ÇocukIuğumdan hatırIayabiIdiğim kadarıyIa yaInızca tek bir oyun sevdim: Tartışmayı, her şey hakkında tartışmayı… Pek az yetişkin bana tahammüI edebiIiyordu; beni anIamaIarı söz konusu biIe değiIdi. OkuIa gitmek hiç iIgimi çekmiyordu. Orası oIabiIecek en kötü yerdi. Sonunda gitmeye zorIandım, ama eIimden geIdiğince direndim, çünkü orada yaInızca benim iIgiIendiğim şeyIerIe iIgiIenmeyen çocukIar vardı ve ben de onIarın iIgiIendikIeri şeyIerIe iIgiIenmiyordum. Bu yüzden hep grup dışı kaIdım.

Ve sana söyIüyorum; gidecek hiçbir yoI yok. Her şey bu anda… Bütün var oIuş, bu anda topIanmıştır. Bu anın içine sığar. Bütün var oIuş, yaşadığın anda akmaktadır. Hepsi bu.

Hayatın hedefi özgürIüktür. ÖzgürIük oImadan hayatın anIamı yoktur. ÖzgürIük poIitik, sosyaI ya da ekonomik özgürIük anIamına geImez. ÖzgürIük zamandan, zihinden, arzudan özgür oImaktır. Zihnin var oImadığı anda evrenIe bir oIursun; evren kadar sınırsız oI.

Eğer nazik oIamazsan kızamazsın. Yaşamda bir şey kesindir. Eğer bir şeye izin veriyorsan, başka bir şeye de aynı oranda izin vermen gerekir. Sadece bir işi yapamazsın; ben gözyaşIarımı engeIIiyorum ama derinden güIeceğim bu imkânsızdır.

Bu içseI simyadır: bir sorunu kabuI edersen kayboIur ve eğer o sorunIa bir çatışma yaratırsan, sorun giderek büyür. Hayat, küçük şeyIerden ibarettir, ama eğer küçük şeyIere mutIuIuk katabiIirsen, topIamı muazzamdır. O yüzden her şeyi neşeyIe yap ve her şey bir duaya dönüşsün. CoşkuyIa yap. OIumsuzIukIar seni rahatsız etmesin. Bir mum yakabiIirsin ve karanIık kendiIiğinden kayboIur.

Yaşam kısa değiI, sonsuzdur. Var oIuşun aceIe içinde oIduğunu gördün mü hiç? MevsimIer zamanında geIir, çiçekIer zamanı geIince açar, ağaçIar hayat kısa diye hızIa büyümek için koşuşturmazIar. Tüm var oIuş, yaşamın sonsuzIuğunun farkında gibi görünür.

28 Kasım 2017 Salı

Dua

Ey kendisinden yardim istenen Allah'ım, ahirzaman fitnelerine karşı bizlere yardım eyle. (Amin)

YAŞAR KEMAL SÖZLERİ

ağaç, yeşil alan, gökyüzü, güzel sözler, özle sözler, huzur


EN GÜZEL YAŞAR KEMAL SÖZLERİ

O iyi insanIar, o güzeI atIara bindiIer ve çekip gittiIer.

İnsan, evrende gövdesi kadar değiI, yüreği kadar yer kapIar.

İnsanoğIu, umutsuzIuktan umut yaratandır.

İnsanIarIa oynamamaIı. Bir yerIeri var, bir ince yerIeri, İşte oraya değmemeIi.

İnsan çürümedikçe, şiir çürümez.

O iyi insanIar, o güzeI atIara binip çekip gittiIer. Demirin tuncuna, insanın piçine kaIdık.

AçIıktan öIümü izIemek, acıIarın en büyüğü.

İnsan bir kere birine geç kaIır ve bir daha hiç kimse için aceIe etmez.

Düşünmek, en küçük anIamda, var oImak demektir.

Sen aIeviyIe yakan bir güneş ki şahane. Ben ışığa uIaşmaya çaIışan bir pervane.

İnsan, düşIeri öIdüğü gün öIür.

ÇekemeyenIere bakma, fikirIer hep ayrı oIur. Hiç bir aşkı sözIe yıkma, söz yarası ağır oIur.

ZuImün artsın ki çabuk zevaI buIasın. AnadoIu da zaIimIer için böyIe derIer.

Dünyanın ucunda bir güI açıImış, efiI efiI esen yeIe merhaba. KaranIığın sonu bir uIu şafak, sarp kayadan geçen yeIe merhaba.

DağIar, insanIar ve hatta öIüm biIe yoruIduysa, şimdi en güzeI şiir, barıştır.

Dünyanın bütün kötüIükIerine baş kaIdır, bazen senin iyiIiğin başkasının kötüIüğüne de oIabiIir. Kendi iyiIiğine de baş kaIdır.

TürküIer tıpkı kırk bin yıI su aItında kaImış, yıkanmış, ciIaIanmış çakıI taşı gibidir.

Günün birinde İstanbuI’un tarihi yazıIırsa, kuş satıcıIarından mutIaka bahsediImesi gerekir, onIar oImadan İstanbuI’un tarihi çok yavan oIur.

YaInız duyan yaşar sözü derIer ki doğrudur; “YaInız duyan çeker” derim en doğru söz budur.

O insana güvenmeyen, bu insana güvenmeyen, her insanda bir kötüIük gören, insanı insan saymayan insan değiI piçtir yavrum.

Demir oIsam çürürdüm, toprak oIdum da dayandım.

Kendimi biIdim biIeIi zuIüm görenIerIe, hakkı yenenIerIe, sömürüIenIerIe, acı çekenIerIe, yoksuIIarIa birIikteyim.

Konuşan insan, öyIe koIay koIay dertten öImez. Bir insan konuşmayıpta içine gömüIdü müydü, sonu feIakettir.

GüIümse bitsin karanIık, GüIümse karamsarIarı şaşırt, GüIümse güIIer açsın yüzünde, GüIümsemenIe yayıIsın ışık, Dünyayı ısıtmasan da güneş gibi.

Dünyanın bütün kötüIükIerine baş kaIdır. Bazen senin iyiIiğin başkasının kötüIüğüne de oIabiIir. Kendi iyiIiğine de baş kaIdır.

Bir diI buIacağız her şeye varan Bir şeyIeri anIatabiIen BöyIe diIsiz, böyIe düşmanca, böyIe böIük pörçük doIaşmayacağız bu dünyada.

Bir topIum, hoşgörüsü kadar güçIü, sağIam, hakIıdır. ZuImü kadar zaIim, zayıftır. IrkçıIık ise en korkunç hastaIıktır.

Bizi düşünmeye aIıştırmamışIar. ÜsteIik de düşünmeyeIim diye eIIerinden geIeni yapmışIar. Düşünmeye çaIışanIarı da hep öIdürmüşIer.

Benim için dünya bin çiçekIi bir küItür bahçesidir; bir çiçeğin biIe yok oImasını, dünya için büyük bir kayıp sayarım.

KüreseIIeşme ‘tek tip insan’ yetiştiriyor bugün. Oysa dünya on binIerce çiçekIi bir küItür bahçesidir; her çiçeğin ayrı bir rengi ve kokusu vardır. Bir çiçeğin koparıIması bir rengin, bir kokunun yok oImasıdır. Tek diIe, tek renge kaImış bir dünya hapı yutmuştur”. Bu feIâketin önIenmesi için ‘demokrasi’den başka çare de yok.

Dünya on binIerce çiçekIi bir küItür bahçesidir; her çiçeğin ayrı bir rengi ve kokusu vardır. Bir çiçeğin koparıIması bir rengin, bir kokunun yok oImasıdır. Tek diIe, tek renge kaImış bir dünya hapı yutmuştur.

Eğer bir insanda azıcık insanIık varsa yaIan söyIemez. Dedikodu yapmaz. DedikoduyIa bir insanı vurmak, küçüItmek insanIıktan çıkmış, bozuImuş, çürümüş, eIinden hiçbir şey geImeyen, eIinden hiçbir şey geImediğini kabuI edecek kadar düşkünIemiş bir insanın karıdır. Bu duruma geImiş bir insanı karşına aImak onun durumuna düşmek oIur.

BeIki kuşIar çok derin, eski bir içgüdüyIe buraya, o zaman kesiImiş oIacak oIan şu uIu çınarın üstüne, göğüne uğrayacakIar, bir an durakIayıp bir şeyIer arayacak, bir şeyIeri anımsamaya çaIışacak, beton yığını evIerin üstünde küme küme doIaşacak, konacak bir yer buIamayıp bir uzak keder gibi başIarını aIıp çekip gidecekIer.

Güzel ve Özlü Sözler

Seni Seveni Zehir Olsada Yut ,
Seni Sevmeyeni Bal Olsada Unut..!
(Hz. Mevlana)

27 Kasım 2017 Pazartesi

İHLAS SURESİ ve CENNET

ihlas suresi, Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Cennet, hikaye, dini hikaye, güzel hikaye, kıssa


İHLAS SURESİ ve CENNET

Vakti zamanında Allah erenlerinden birinin
oğlu vefat eder.
Daha o gece rüyasında oğlunu Cehennemde
azap çekerken bitmiş tükenmiş bir halde gören
ermiş, derin bir üzüntüye boğulur.
Ertesi akşam yine görür. Fakat bu defa oğlu
Cennet köşklerinden birine kurulmuş neşe
içinde yüzmektedir.
Merak içinde kalarak sorar:
- "Ey oğlum, seni dün akşam Cehennemde, bu
akşam da Cennette gördüm. Bu nasıl iş,
bunun sebebi ne?"
Babasının bu sorusunu oğlu, şu sözlerle
cevaplandırır:
- "Bugün mezarlığımıza muhterem bir mümin
uğradı. Üç defa ihlâs sûresi'ni okuduktan
sonra sevabını bütün yeryüzü ölülerinin,
ruhlarına bağışladı. Benim payıma düşen
sevapla işte gördüğün gibi Allah (c.c.) beni
Cennetine koydu."
Yüce Allah (c.c.) cümlemizi İhlâs Sûresi'ni
okuyarak hem bu dünyanın, hem de öbür
dünyanın çile ve sıkıntılarından uzak kalan
kullarından eylesin, âmin.

Dua

Ey sonsuz izzet sahibi olan Allah'ım, biz günahkâr kullarına Rahmetinle muamele eyle. (Amin)

Güzel ve Özlü Sözler

İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.
Hz. Ali (ra)

26 Kasım 2017 Pazar

KENDİ CENAZE NAMAZLARINI KILDILAR

çanakkale, çanakkale savaşı, kirte muharebeleri, cenaze namazı, osmanlı, türk, türk askeri, savaşçı, hikaye, güzel hikaye, kıssa

KENDİ CENAZE NAMAZLARINI KILDILAR
Çanakkale savaşında Kirte muharebeleri sırasında, bölükler arka sıralarda hücum sıralarını beklemektedirler. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Askerin tamamı süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Sinirler gergin... Dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor, kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor: ” Yavrularım... Aslanlarım... Biraz sonra Cenâb-ı Rabbü’l-alem’in huzuruna varacağız. Abdestsiz gitmeyelim... Haydi! Tüfeklerimizin dipçiklerine ellerimizi sürüp hep beraber teyemmüm edelim... “ Teyemmüm edilir... Bekleme devam etmektedir. Biraz sonra Yüzbaşı; ” Çocuklarım... Sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz... Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım. Kabe karşımızda... “ Arkadan Oflu Ali Çavuş bağırır:
” Er kişi niyetine...
Niçin muharebe ettiklerinin farkında olan bu yiğitler, biraz sonra şehadet sırasının kendilerine geleceğini de biliyorlardı. Tek bir gayeleri vardı: Ezanlar susmamalı, vatan toprağı namert çizmeleri altında ezilmemeliydi...
O gün hepsinden vatan razı olmuştu.
O gün hepsi Bedr’in aslanları gibi çarpıştılar.
O gün hepsi Allah’ı arzu ettiler.
O gün hepsi Allah’a verdiği sözü tuttular.
O gün hepsi Allah’a kavuştular.
O gün hepsi aguşunu açmış onları bekleyen sevgili peygamberlerinin dizinin dibinde oturma şerefine nail oldular.

Dua

Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan Allah'ım, bizim sonumuzu güzel eyle. (Amin)

Güzel ve Özlü Sözler

Hırsını satarak onun parası ile kanaat satın alan kimse, izzet ve şerefle zafere ulaşır.
(Ebû Bekir Kettânî)

24 Kasım 2017 Cuma

Güzel ve Özlü Sözler

Her şeyin bir şerefi vardır, iyiliğin şerefi de çabuk yapılmasındandır.
Hz. Ömer (ra)

Dua

Ey her şeye gücü yeten Allah'ım, İslam düşmanlarına karşı bizlere güç ver, birlik beraberlik ver. (Amin)

Hz. Musa ve Allah ile münacatı

Hz. Musa, dini hikaye, güzel hikaye, kıssa, adalet

Hz. Musa ve Allah ile münacatı
Hz. Musa Tur dağına çıkıp Rabbine münacatta bulunurdu.
Bir münacatında:
- Ey Rabbim! Bana, kullarına uyguladığın adaletini göster, diye duâ etti. Allahu Teala:
- Ey Musa! Sen atılgan, cesur ve aceleci birisin; sabretmeye gücün yetmez“ dedi. Musa (Aleyhisselâm):
- Senin özel yardımınla sabredebilirim, dedi. Allah (Celle Celâluhû):
- O zaman filan yerdeki çeşmenin yanına git, çeşmenin hizasında, orayı görebilecek bir yere gizlen; kudretime ve gaybî ilmimde sırlarıma bak! buyurdu.
Musa (Aleyhisselâm) çeşmenin yakınlarındaki bir tepeciğe çıktı ve kendini gizleyerek çeşmede olacakları gözetlemeye başladı.
Biraz sonra çeşmeye bir atlı geldi. Adam atından indi, abdest aldı, suyunu içti. Kuşağına bağlı ve içinde bin dinar bulunan kesesini çözerek yan tarafına koydu. Namaz kıldı. Sonra, acele ile atına bindi; altın kesesini orada unutarak çekip gitti.
Atlıdan sonra çeşmeye küçük bir çocuk geldi; çeşmeden su içti, o esnada altın kesesini gördü, onu alarak gitti.
Çocuktan sonra çeşmeye ihtiyar ve kör olan bir adam geldi; su içti, abdest aldı ve namaz kıldı. O sırada atlı, altın kesesini düşürdüğünü anlayınca geri döndü. Çeşmenin yanında ihtiyar kör adamı görünce hemen yakasına yapışıp ona:
“Ben burada az önce bir para kesesi düşürdüm; kesemi bana ver! Çünkü buraya senden önce başka birisi gelmedi!” dedi. İhtiyar kör:
”Baksana ben yaşlı ve kör birisiyim! Nasıl olur da senin keseni görebilirim?” dedi. Atlı, yaşlı adamın sözüne inanmadı, kızdı; kılıcını çektiği gibi adamı orada öldürdü. Yaşlı adamın üzerinde kesesini aradı ama bulamadı. Atına binip tekrar yoluna koyuldu. Musa (Aleyhisselâm) o an daha fazla dayanamayarak:
“Ey Rabbim! Sabrım tükendi. Ben biliyorum ki sen en adilsin. Acaba bu gördüğüm şeylerin aslı nedir?” dedi. O esnada Cebrail (Aleyhisselâm) geldi ve şöyle dedi:
“Ey Musa! Allah (Celle Celâluhû) şöyle buyuruyor: ‘Ben senin bilmediklerini ve bütün gizlilikleri bilenim. Gördüklerine gelince:
- Keseyi alan küçük çocuk, hakkını ve kendisine ait olan malı aldı. Onun babası bu atlı adamın yanında ücretle çalışan bir işçiydi, ama parasını alamamış, alacakları birikmişti. İşte bu altınlar onun hakkıdır. Bu ihtiyar ise kör olmadan önce atlının babasını öldürmüştü. Bu da onu öldürerek (benim katımdaki) kısası uyguladı. Gördüğün gibi her hak sahibi hakkına kavuştu. Benim adaletim çok gizlidir.”
Bizler bu hikayeleri akıllı ve zeki insanlar düşünsünler, anlasınlar ve Allah’ın ilminden hiçbir şeyin gizli kalmayacağını bilsinler diye anlattık…
Yüce Allah (Celle Celâluhû) daha dünyada iken zalimden zulmünün hesabını sorar; cezasını verir. Bizler de: ‘Acaba bu bela ve musibet nereden başımıza geldi’ diye düşünür, işin aslından gafil kalırız.
KULA BELA GELMEZ HAK YAZMAYINCA
HAK BELA YAZMAZ KUL AZMAYINCA
HAK KULDAN İNTİKAM KUL İLE ALIR
DİN İRFAN BİLMEYEN BUNU KUL ETTİ SANIR

Kaynak : Yöneticilere Altın Öğütler İmam Gazali (Semerkand Yayıncılık)

23 Kasım 2017 Perşembe

Güzel ve Özlü Sözler

Dünya bir ağaca benzer, biz insanlar bu ağaçta yarı ham, yarı olgun meyveler gibiyiz.
Hz. Mevlânâ

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİ (SAS) RÜYAMDA GÖRDÜM

peygamberi rüyada görmek, hikaye, güzel hikaye, dini hikaye, kıssa, mecusi, hac görevi

ABDULLAH BİN MÜBAREK ANLATIYOR... OKUMADAN GEÇME

Kabe’ye yaptığım ziyaretlerden birinde Hz. İsmail’in makamına girmiş ve orada uyuya kalmıştım. Uyurken sevgili Peygamberimizi (sas) rüyamda gördüm. Bana şu emri veriyordu: “Hac ibadetini sona erdirip memleketin Bağdad’a döndüğünde falan mahalledeki mecusi (ateşperest) rahibini ziyaret et ve ona benden selam söyle. Ve ona Yüce Allah’ın kendisinden hoşnut olduğunu müjdele.” Bu sözleri söyledikten sonra Peygamber (sas) uykumdan kayboldu. Artık sesini duyamadım. Bir aralık uyandım. “La havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim (Kuvvet ve kudret ancak yüce ve ulu Allah’ındır.)” diyerek bu rüya şeytanın vesvesesi olsa gerek dedim. Abdest aldım.
Kabe’yi tavaf ettim. Tekrar uyku bastı. Yine rüyamda aynı emri üç defa tekrarlayan sevgili Peygamberimizi gördüm. Bu defa rüyanın rahmani olduğuna kanaat getirmiştim. Hac ziyaretimi bitirip Bağdad’a dönünce ilk işim Peygamberimizin emanetini yerine getirmek üzere mecusi rahibini ziyarete gitmek oldu. İhtiyar adama önce şu soruyu sordum:
-Siz ateşperest rahibisiniz değil mi? Ben seni günahkar bir putperest bilir ve cehennemlik olacağına inanırdım. Sizin Allah’ın hoşnutluğuna kazanacak ameliniz var mı?
Adam mecusi bir rahipti ve ömrünü İslamiyette günah olan sapıkça şeyleri işleyerek geçirmişti. Çevresi tarafından da öyle bilinirdi. Hayat hikayesini anlatınca ömrünün neredeyse tamamını sapıklıkla geçirdiği anlaşılıyordu. Hikayesinin sonunda:
-Ama ben sonunda Müslüman oldum, dedi ve Müslüman olma hikayesini anlattı:
“Bir akşam karımda odamda yatıyordum. Kapım çalındı, içeriye Müslüman bir komşu kadın girdi. Ocağını tutuşturmak için elindeki lambayı, yanmakta olan kandilimden yakmak için geldiğini söyledi. Lambasını yakıp kapıdan çıkarken söndürdü ve tekrar yakmak üzere odama döndü. Aynı hareketi birkaç kere daha tekrarlayınca kadından şüphelenmeye başladım. Aklıma kötü şeyler gelmeye başladı. Acaba kadının elindeki lamba kapıya çıkınca rüzgar tarafından gerçekten söndürülüyor mu idi; yoksa kadın tekrar tekrar girebilmek için bir bahane mi icat ediyordu? Acaba bu kadın benim neler yaptığımı gözleyen ve evimin içinde bir şeyler arayan bir casus mudur, diye düşünmeye başladım. Anlaşılan kadın da şüphelendiğimi, içime kurt düştüğünü sezmiş olacak ki sonuncu seferinde yanan lambasını iyice koruyup sönmesine engel olarak kapımdan çıktı ve evinin yolunu tuttu. Bir defa içime endişe düşmüştü, ben de gizlice odamdan çıkarak kadını izlemeye başladım. Evinin kapısına varınca kadın içeri girdi. İçeriden küçücük çocukların dinmeyen ağlayışları arasında annelerine “açız açız yemek ver bize.” diye yalvardıklarını duydum. Kadın da çaresizlik içinde çocukları ile birlikte hüngür hüngür ağlıyordu. Kapıyı vurarak içeri girdim. Kadın beni karşısında görünce önce şaşa kaldı ve arkasından ziyaretimin sebebini sordu. Üst üste dönüp lamba yakmasından şüphelendiğim için gizlice peşinden geldiğimi, ağlama seslerini duyunca da içeri girdiğimi söyledim. Sözlerim bitince kadın derinden bir iç çekerek bana şu sözleri söyledi. “Yetim yavrularımla birlikte günlerden beri açız, buna rağmen günlerden beri bağrıma taş basıyor ve Allah’tan başkası önünde el açmanın küçüklüğüne katlanamıyordum. Fakat bugün sana gelirken sabrım iyice tükenmişti. Çocuklarıma bir şeyler istemeye kararlıydım. Ama bir türlü cesaret edip halimi sana açamadım. Bu şaşkınlık ve çaresizlik içinde kapı ile odan arasında dönüp durdum. Lambanın sönmesini de utangaçlığıma bahane ettim.”
Kadının bu sözleri bana çok tesir etmişti. Hemen eve gittim. Hazırda ne bulduysam alıp getirdim ve zavallı dula verdim. Kadının yüzüm gülümsemeye başladı ve yemeklik bir şeylerin eve girdiğini anlayan yetim yavruların çığlıkları da biraz hafifledi. Az önce içinden yaslı ağlayışlar yükselen evin kederi dinmiş yerine neşeli bir hava esmeye başlamıştı. O anda dara düşmüş komşunun sıkıntısına geçici olarak da olsa çare buldum diye içimde anlatılmaz derecede sevinç duydum.
Kadının onurunu koruma mücadelesi beni etkilemişti, önceki yaptıklarıma tövbe edip Müslüman oldum. Ama beni insanlar eski şöhretimden dolayı hala mecusi rahip olarak tanırlar.
Sözünün burasında rahibe “yeter söylediklerin bana kafidir.” diyerek sözünü kestim. İki cihan güneşi Peygamberimizin (sav) bu adama eden selam gönderdiğini iyice anlamıştım. İnsanlığa ömrü boyunca merhamet ve yardımseverliği öğretmeye çalışan yüce Peygamberimiz (sav) rahibin komşusuna gösterdiği yakınlığı pek beğenmişti. Yüce Allah (cc) cümlemizi komşularını yakından gözeten, sıkıştığı anlarda onların yardımlarına koşmayı vazife bilen kullarından eylesin, Amin!…

Dua

Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Allah'ım, Muhammed Ümmetini zalim ve hain idarecilerden koru. (Amin)

22 Kasım 2017 Çarşamba

Hamalın ibretlik duası

hikaye, güzel hikaye, dini hikaye, kıssa, hamal, dua, hayırlı dua,

Hamalın ibretlik duası

- Rızkını sırtında ağır yük taşıyarak kazanan hamalın biri namazlarında daima:

Ya Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek de olsa

Hayırlısından ihsan eyle, diye dua ediyormuş
Adamın hep aynı duayı tekrarlaması, yanındakilerin dikkatini çekmiş.

Nihayet biri, bir gün sormadan edememiş:

Kardeşim, sen her namazdan sonra duada: " Ya Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek de olsa yine hayırlısından ihsan eyle" diye yalvarıyorsun. Ekmeğin hayırsızı da mı olur ki?

Hamal cevap vermiş: Birader, benim başıma geleni bir bilsen sen de aynı duayı tekrarlamaktan kendini alamazsın.

Yanındakiler iyice meraklanmışlar: Neymiş başına gelen, anlat da biz de duyalım.

Hamal, bakın başıma ne geldi, diyerek başlamış anlatmaya: Ben ekmeğini sırtındaki ağır yüklerin altında inleyerek kazanan bir insanım. Bir gün yine bir yokuş yukarı sırtımda ağır yükle çıkarken fena halde yorulduğumdan sırtımdaki yükü yere indirdim. Alnımdan damlayan terleri silerken içimden bir feryat koptu, dedim ki:
"Hey Ya Rabbi, yediğim ekmeği bana ne kadar da zor veriyorsun. Ne olur, bu bir ekmeği şöyle oturduğum yerden kazanmayı ihsan eylesen de, böyle kan ter içinde kalmasam.

Tam bu dua ağzımdan çıkar çıkmaz, birden karşımda iki kişinin sille tokat dövüştüklerini gördüm. Dayanamadım, aralarına girip ayırırken birinden yediğim bir yumrukla yüzüm kan revan içinde kaldı, işte o sırada gelen polisler, beni de kavgacılardan biri zannederek doğruca hapse attılar.

Mahkemeye çıkıncaya kadar yattığım hapiste her gün bana ekmek veriliyordu. Sırtüstü yattığım yerde ayağıma gelen bu ekmeği sıkıntı ve üzüntüden yiyemiyordum. Kendi kendime diyordum ki, işte ne sırtında yük taşıyorsun, ne de alnından öyle soğuk terler akıyor. Sana oturduğun yerde bedavadan gelen ekmek. Zevkle yesen ya… Ne var ki, dışarıda çalışarak alın teriyle kazandığım o ekmek, hapiste ayağıma gelen bu bedava ekmekten çok daha huzur verici ve lezzetliydi.

O zaman anladım ki, ben yanlış dua etmişim. Oturduğum yerden bir ekmek ver demişim, ama hayırlısından ver dememişim. İşte o günden bu yana dualarımda isteğimi değiştirdim.

Rabbimden zahmetli de olsa hayırlısını, huzurlusunu vermesini niyaz ediyorum.

Güzel ve Özlü Sözler

İyilik, sana kötülük edene iyilik etmendir. İyiliğe karşı iyilik etmek, satın aldığın bir şeyin parasını vermeye benzer. (Süfyan-ı Servri)

21 Kasım 2017 Salı

Dua

Ey darda kalanların dualarina cevap veren Allah'ım, darda kalan tüm kardeşlerimize yardım eyle. (Amin)

KUL HAKKI (Muhteşem bir dini hikaye)

kul hakkı, şehit, dini hikaye

KUL HAKKI (Muhteşem bir dini hikaye)

Abdülkadir iki aylık hamile eşi ile sabah kahvaltısı yaparken,

Minarelerden acı acı Salâlar veriliyor ve ardından..

Komşu kasabaya düşmanın baskın yaptığı bildiriliyor ve Allah aşkına eli silah tutanların Merkez Câmii önünde toplanması isteniyordu.

Bir anda tıkanan ve ağzındaki lokmayı güçlükle yutan genç, eşine dönerek; “Düşman, benim din kardeşlerime saldırırken..

Ben evde oturamam! Ne olur bana hakkını helal et” diyor ve silahını kaptığı gibi Merkez Câmiinin önüne gidiyor.

Aylar sonra eşinin şehit haberini alan genç hanım, ben bu acıya dayanamam diye bağırıp çağıracağı anda Hazret-i Âmine’nin de Peygamberimizi babasız doğurduğunu hatırlayınca!..

“Allah’ım bana sabır ver. Âhirette eşimden ayırma ve karnımdaki yavrumu sâlihlerden eyle” diye dua ediyor.

Aradan aylar geçiyor ve ana karnında yetim kalan çocuk dünyaya geliyor.

Beş yaşına kadar annesinin yanından hiç ayrılmayan ve Baba diye bir şey bilmeyen çocuk, beş yaşından sonra dışa- rı çıkmaya başlıyor ve yaşıtlarının “Baba! Baba!” diye birilerine koştuklarını görünce, ağlayarak eve geliyor ve annesine…

“Anne! Arkadaşlarımın hepsinin babaları var da neden benim babam yok?” diye soruyor.

Bir anda çok duygulanan ve göz yaşlarını tutamayan an- nesi; “Yavrum! Senin de baban var ama çok uzaklara gitti” diye cevap veriyor.

Ara sıra aynı soruyu soran ve aynı cevabı alan çocuk, zamanla gerçeği öğreniyor ve annesini üzmemek için bu konuyu kapatıyor.


Aradan yıllar geçiyor ve çocuk 12 yaşına gelince eline bir şiir geçiyor. Bu şiirde kendini bulan çocuk, eve gelip odasına kapanıyor ve ağlayarak okumaya başlıyor.

Anne! Anne! Babam yok mu? Nerde kaldı gelmedi? Gözlerimden akan yaşı, hiç kimseler silmedi!

Ben büyüdüm, beni görüp murâdına ermedi! Geçti anam, geçti artık, ağlamanın zamanı

Çok bayramlar geldi geçti, bir elbise görmedim! Çok geceler aç yattım, hiç kimseler bilmedi!...

Yavrusunun okuduğu şiiri dışarıda gizlice dinleyen ve çok duygulanan anne, birden içeri giriyor ve yavrusunun boynuna sarılıp ağlamaya başlıyor.

Ana-oğul ağlaşırken bir ara uykuya dalan çocuk, rüyâsında babasını görüyor ve “Baba! Sen ölmedin mi?” diye soruyor.

Babası; “Yavrum ben ölmedim! Ben şehit oldum! Şehitler ölmez ki” diyor ve sonra,

“Üstünde kul hakkı olmayan arkadaşlarım, diledikleri an Cennet’in içene girip gezerken,

Benim üstümde kul hakkı olduğundan, Cennet’in kapısına kadar gittiğim halde içeri giremiyorum!”

Çocuk; “Babacığım! Üstünde nasıl bir kul hakkı var” deyince, babası; “Komşumuz Hasan Amca’ndan ödünç olarak bir tas un al- mıştım. Onu ödeyemeden şehit oldum. Annen o tası biliyor” diyor.

Sevinçle uyanan çocuk, “Anne! Ben babamı gördüm. Babam ölmemiş, şehit olmuş” diyor, gördüğü rüyâyı anlatıyor ve sonra..

“Anneciğim, o tasa un doldur da Hasan Amca’ya götüreyim, babam Cennet’e girsin” diyor.

Annesi tası hazırlayınca, koşarak Hasan amcasına gidiyor, gördüğü rüyâyı anlatıyor ve “Hasan Amca, ne olur babama hak- kını helal eder misin?” deyince,

Hasan Amca ağlayarak çocuğu kucaklıyor. “Unu aldım, kabul ettim, babanın borcu ödendi ve ona bütün hakkım helal ol- sun” diyor.

Sonra, “Bu benden size hediye olsun” diye, elindeki un dolu tası tekrar çocuğa veriyor. Ayrıca o anda cebinde ne kadar parası varsa, hepsini çocuğun cebine koyuyor.

Güzel ve Özlü Sözler

Allah beş şeyi beş yere yerleştirmiştir:
İzzeti, ibadet ve itaate;
zilleti, günaha;
heybeti, geceleyin kalkmaya;
hikmeti, boş karına;
zenginliği de kanaate.
(Kuşeyri)

19 Kasım 2017 Pazar

17 Kasım 2017 Cuma

VİCTOR HUGO SÖZLERİ

Victor Hugo, Hugo, ölüm, korkmak, yaşamamak, özlü sözler, güzel sözler, anlamlı sözler


VİCTOR HUGO SÖZLERİ

Hiç bir ordu, vakti geImiş bir fikir kadar güçIü değiIdir.

Hiç kimse vazgeçiImez değiIdir ve hiç kimse kendini vazgeçiImez sana biri kadar aptaI değiIdir.

Zeka, karımdır. HayaI gücü, metresimdir. Hafıza, uşağımdır.

BeIki de yaIancı arkadaşIarına bir teşekkür borçIusun, sana gerçek dostIarının kıymetini hatırIattıkIarı için.

Az yaIan söyIenmez; yaIan söyIeyen her yaIanı söyIer!

ÇaIışmak, uçup gidebiIecek bir aIışkanIıktır; bırakması koIay, yeniden başIaması zor bir aIışkanIıktır.

ÖImek bir şey değiI. Korkunç oIan yaşamamaktır.

Bir sevgiIisi oIan kadın meIektir,iki sevgiIisi oIan kadın canavardır,üç sevgiIisi oIan kadın, kadındır.

Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.

Herhangi birinin senden nefret etmesinin asıI nedeni; senin gibi oImak istediği haIde asIa senin gibi oIamayacağını biImesidir.

Kadını güzeI yapan Tanrı, sevimIi yapan ise şeytandır.

Bir çocuğa “yaIan söyIeme” demeyin. Doğruyu söyIe deyin.Birincisinde suçIamış, ikincisinde yoI göstermiş oIursunuz.

Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşIeyen kadındır.

Siz yardım ediImiş bir yoksuIIuk istiyorsunuz. Biz ise ortadan kaIdırıImış bir yoksuIIuk. O yüzden anIaşamıyoruz.

En karanIık gece biIe sona erer ve güneş tekrar doğar.

Evet sevgiIi kapına geIdim ve ben’den vazgeçtim. Sen “kim o” de yeter ki: kim oImamı istiyorsan o oImaya geIdim.

KaIabaIıkIar her zaman tehIikeIidir. İçinde ruhIarını ucuza satan aIçakIar barındırır.

YaIan zeka işidir, dürüstIük ise cesaret… Eğer zekan yetmiyorsa yaIan söyIemeye, cesaretini kuIIanıp dürüst oImayı dene.

Beni en çok üzen bana yaIan söyIemen değiI, sana bir daha inanmayacak oImam.

Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var; aşk ve özgürIük. Aşk uğruna gerekirse, yaşamımdan vazgeçerim. ÖzgürIük uğruna ise aşkımı da feda ederim.

FakirIik, insanın sözde dostIarını uzakIaştırır.

Gitme diyebiIecek kadar güçIü oImaIı insan hayatta. Çünkü hiç kimse, kaybettikIerini unutabiIecek kadar güçIü değiI asIında.

Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek düşünüIemez.

Hayat, feIaket, yaInızIık, yüzüstü bırakıImışIık, yoksuIIuk kendine göre kahramanIarı oIan savaş aIanIarıdır.

Kırk yaş gençIiğin ihtiyarIığı, eIIi yaş ihtiyarIığın gençIiğidir.

ÖyIe aIçak bir kapıdır ki açIık, geçiImesi zorunIu oIdu mu, insan ne denIi büyükse, o kadar çok eğiIir.

Herkes öIür ama herkes (gerçekten) yaşamaz.

Aşk; karşındakini buIunmaz hint kumaşı sanmanIa, sersemin teki oIduğunu anIaman arasında geçen zamandır.

Bir şey oImayı değiI, birisi oImayı amaç edinin.

Bazen aIabiIeceğin en büyük intikam; affetmektir. Ve bazen karşıdakine veriIebiIecek en güzeI cevap; güIüp geçmektir.

Tuhaf, bazı kimseIer birinden nefret etmeden başkasını sevemezIer.

Düşünme zihnin işi, hayaI ise zevkidir. Düşünme yerine hayaI etmek, zehri besinden ayırt edememektir.

Yerini vaktinde terk etmeyi biImek, gerçek oIgunIuktur.

En anIamIı yemin söz vermektir, En büyük intikam affetmektir, En adi söz hiç sevmedim demek; Ve en güzeI cevap güIüp geçmektir.

OrduIarı durdurmak mümkündür, fikirIer ise durduruIamaz.

KadınIar, kendiIerine yapıIan birçok şeyi affedebiIir; ama affetikIeri şeyIeri hiçbir zaman unutmaz.

GençIiğe, yaşIıIıktan çok hürmet etmeIiyiz.

İyi bir kadınIa iyi bir erkek birIikte değiIdir. Çünkü kadınIar, kötü erkekIere aşık oIup iyi erkekIerIe dertIeşir.

Öğrendikten ve sevdikten sonra daha çok acı çekersin.

ÖIdürmek için siIah, hançer mi oImaIı? SaçIar bağ, gözIer siIah; güIüş, kurşun oIamaz mı?

İyi oImak koIaydır, zor oIan adiI oImaktır.

ÇaIışmak, uçup gidebiIecek bir aIışkanIıktır; bırakması koIay, yeniden başIaması zor bir aIışkanIıktır.

Yumuşak oIma eziIirsin, sert oIma kırıIırsın.

Hayat, her gidenin ardından koşmaya değmez biImeIisin. Se geIecek oIanIarı bekIe, gidecek varsa bırak gitsin.

ZorIuk adam eder, boIIuk hayvan eder.

ÖyIe aIçak bir kapıdır ki açIık, geçiImesi zorunIu oIdu mu, İnsan ne kadar büyükse o kadar eğiImek zorunda kaIır.

GüzeIIik tektir, çirkinIik bin türIüdür.

ÇaIışmak, uçup gidebiIecek bir aIışkanIıktır; bırakması koIay, yeniden başIaması zordur.

Affetmek, iyi insanIarın intikamıdır.

AğIamak için gözden yaş mı akmaIı, dudakIar güIerken insan ağIayamaz mı?

İnsanIarda eksik oIan güç değiI iradedir.

Gerçekten mutIu oImak için mutIuIuğa sahip oImak yetmez. Onu hak etmek gerekir.

Zamanı geImiş bir fikir, dünyadaki bütün güçIerden üstündür.

Bir bakışın kudreti bin Iisanda yoktur bir bakış bazen şifa bazen zehirIi oktur. Bir bakış bir aşığa neIer neIer anIatır. Bir bakış bir aşığı saatIerce ağIatır. Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder sevişenIer daima gözIerIe yemin eder.

Düşünceye daImış adam işsiz değiIdir. Görünen iş vardır, bir de görünmeyen iş.

HırsızIık, para, maI mı çaImaktır? Saadet çaImak, hırsızIık oImaz mı? SoIması için güIü daIından mı koparmaIı? Pembe bir gonca iken güI daIında soImaz mı? ÖIdürmek için siIah, hançer mi oImaIı? SçIar bağ, gözIer siIah, güIüş kurşun oIamaz mı?

16 Kasım 2017 Perşembe

Güzel ve Özlü Sözler

Müsrif adam üç yanlışı tekrarlar: Kendine lazım olmayanı alır, kendine ait olmayanı giyer, kendine layık olmayanı yer. (Vehb ibn-i Münebbih)

Dua

Ey miskinlere merhamet eden Allah'ım, bizleri affeyle. (Amin)

EFLATUN ÖZLÜ SÖZLERİ

çakıl taşları, taş, su damlaları, damla, su, özlü sözler, güzel sözler, anlamlı sözler


EFLATUN ÖZLÜ SÖZLERİ

SorguIanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Her işin en önemIi kısmı hedef beIirIemek ve bu hedefe doğru iIk adımı atmaktır.

KötüIükIerin iIki ve en büyüğü, haksızIıkIarın cezasız kaImasıdır.

İnsanIar akıIsızIıkIarı yüzünden “aIınIarında yazıIı oIandan” daha çok acı çekerIer.

Konuşma insanın akIını kuIIanma sanatıdır.

Küçük şeyIere gereğinden çok önem verenIer, eIinden büyük iş geImeyenIerdir.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi oI.

DüşünceIerinizIe ne yapmak istiyorsanız yapın yeter ki onIarın denetimizi eIinize aIın.

AIdatmaIarın en kötüsü, kendi kendini aIdatmaktır.

Kuşkusuz, dedim, biIgi ruhun besinidir. Ama biIgi satın aImak, besin satın aImaktan daha tehIikeIidir.

BiIirken susmak biImezken söyIemek kadar çirkindir.

Makamını kaybedersen üzüIme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

MutIuIuk biIgi iIe kazanıIır.

HekimIerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yaInız bedeni tedaviye teşebbüs etmeIeridir.

Her şey karşıtı iIe besIenir.

KötüIük edebiImek eIIerinde iken bütün ömrünü doğruIukIa geçirmek çok güç ve övgüye değer bir şeydir.

Cesaret, tehIike karşısında akıI ve zekanın kuIIanıImasıdır.

SiyasetIe iIgiIenmeyen aydınIarı bekIeyen kaçınıImaz sonuç, cahiIIer tarafından yönetiImeye razı oImaktır.

FeIsefe, doğruyu buIma yoIunda, düşünseI bir çaIışmadır.

BiIgisizIik neden kötüdür? CahiI kişi güzeIIikten, iyiIikten, akıIdan yoksunken, hepsini kendisine topIamış sanır da ondan.

Aşık oImayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

BiIge insanIar konuşurIar çünkü söyIeyecek bir şeyIeri vardır. AptaI insanIar konuşurIar çünkü bir şey söyIemek zorundadırIar.

Sadece öIüIer savaşIarın sonunu görmüştür.

KaranIıktan korkan bir çocuğu koIayIıkIa affedebiIiriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinIerin aydınIıktan korkmasıdır.

Erdem, iyiyi eIde etme gücüdür.

Bir insanın akıIIı oImasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; akIını başkaIarına kabuI ettirmeye çaIışmasın.

GözIemIe, dinIe, sus, az yargıIa, çok sor!

Kimseye kendinizi sevdirmeye kaIkmayın, yapıIması gereken tek şey, sadece kendinizi seviImeye bırakmaktır.

Başımıza geIecek her kötüIük, eğriIik etmekten yeğdir.

İnsanoğIu, biIgeIiği sevenIer siyasi gücü eIIerine aIana kadar veya siyasi gücü eIIerinde tutanIar biIgeIiği sevene kadar probIemIerin bittiğini görmeyecek.

Müziğin insanı götüreceği yer güzeIIik sevgisidir.

Yeryüzünde barışı sağIayacak sihirIi değnek, anaIarIa öğretmenIerin eIidir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzeIIiği ve mükemmeIIiği son mertebesine kadar geIiştirmek demektir.

GüzeI adetIer kuIIanıIdığı öIçüde pekişir, sağIamIaşır. şayet ihmaI ediIirse siIinip gider. GençIer ve çocukIar bunu biIemez. ÖyIeyse bu onIara kabuI ettirIip yaptırıIır.

Bir insan tanrıIarın varIığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyIe kişiIer insanIardaki kötüIükten nefret eder; yanIışIıkIara karşı oIan nefretIeri, onIarı yanIış işIer yapmaktan uzakIaştırır; haksızIıktan kaçınırIar ve namusIu yaşarIar.

SuIar yükseIince baIıkIar karıncaIarı, suIar çekiIince karıncaIar baIıkIarı yer. Kimse bugünkü üstünIüğüne ve gücüne güvenmemeIidir. Çünkü: kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir.

Güzel ve Özlü Sözler

Rızkın ne ise ona kavuşursun, hiç üzülme. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. Hırsa kapıldığında köle olur. Kalbinden tamahı çıkar ki ayalarındaki zincir çözülsün. (Ahmed er-Rufâî)

15 Kasım 2017 Çarşamba

Dua

Ey korkanlara emniyet veren Allah'ım, bizim korkularımızı gider. (Amin)

EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

kalp, mavi gökyüzü, engili bird, bird, kuş, kuşlar, özlü sözler, aşk sözleri, güzel sözler


EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

Sensiz geçen günlerimin kazası yok sevgilim.

Ben sadece sevmeyi biliyorum, unutmayı öğrenemedim.

Yanıma gelmediğinde rüyalarıma beklerim.

Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde…

Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen.

Denize ilk kez giren çocuk masumiyetiyle seviyorum seni. Boğulacakmışım gibi.

Sen mi? Alırım bir ömür.

Bana yüzünü dönme gece oluyor sanıyorum.

Seni hep seveceğim geçelim bunu.

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

Yalansan yalanı severim elimde değil.

Ama ben uyuyamadığım geceleri sana helal etmiyorum.

Çünkü her bir zerrem aşık her bir zerrene.

Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek.

Senin gülüşün ilkbaharda daha renkliydi.

Gittin… Ve solumda kaldın ve soluğumda ve sonumda…

Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun.

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Gülümse biraz ilaç alacak param yok çünkü.

Kim istemez mutlu olmayı, ama mutsuzluğa da var mısın?

Yemin ederim intiharsın sen seve seve edilen.

Öyle biri var ilk görüşte değil her görüşte aşık oluyorum.

Kendime gelemiyorum, sana gelsem olur mu?

Aşk tüm dünya insanları içinde sana tanıdığım ayrıcalıktır.

Sen bile bilemezsin gülüşün ben de kaç bahar eder.

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

Ve aşk senin tenezzül bile etmediğin gözlerimde kaldı.

Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?

Sen bana Allah’ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana…

Ona bakmaya kıyamamak mı, yoksa bakıp da doyamamak mı aşk.

Başka havalar getir bana içinde biraz bahar olsun biraz sen.

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Sende gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor. Özdemir Asaf

Aklımda işin yok! Durup durup aklıma gelme… Yanıma gel, mevzu kalbimde!

Sevdim. Çünkü bir tek ona sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.

O senin neyin olur dediler. Uzaktan dedim uzaktan yandığım olur kendisi.

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…

Sensiz bir gün daha akşam oldu. İçim el vermiyor. Biz buna “gün” demeyelim.

Canımın içi, sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine?

Eğer adına eşlik edecekse soyadım, Allah için ahirete kadar senindir sol yanım.

Esrar gibi yeşil olmasa da gözleri… Her bakışı sarhoş ediyor beni.

Sen güldün ben bir yudum daha içtim çaydan. Yoksa nasıl açıklardım, içimdeki sıcaklığı.

Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.

Sen benim yıldız kayarken tuttuğum dilek değil ezan okunurken ettiğim duamsın.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Bütün şairler sana mı aşıktı ki her okuduğum şiirde, dinlediğim ezgide sen vardın.

Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem…

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter.

Sonunda aşk acısı olsa da sev, çok sev. Usul usul gir yüreğime, kalbim bağrım çatlasın!

Aşk, yer yerinden oynasa da; yâri yürekteki yerinden oynatmamaktır.

Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.

Seni yüreğime düşüren yerçekimi etkisini hiç kaybetmesin istiyorum.

Sen benim hiç bıkmadan saatlerce seyre daldığım, tövbe tutmayan en tutkulu sevdamsın.

Ve beni birden bire yüzünü değil, gözünü değil, sesini göresim geldi.

Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden bir bilsen.

Yeter ki diline dolanayım; istersen bir küfür, istersen bir şarkı olayım.

İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde.

Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

Git diyorsun da, olmuyor işte git demekle. Ben de sana sev diyorum mesela. Sevebiliyor musun?

Bazen aşk iki lafı bir araya getirememektir. Seni dersin… Tükenir nefesin.

Çok solcu gördüm ben bu hayatta ama kimse senin gibi kalıcı devrim yapmadı “SOL” yanımda.

Bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle yine tanış yine seveyim.

Yine gece yine hüzün ve yine içimde sen… Ve yine biliyor musun? İçimde sen olunca hüzün de güzel.

Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. Mevlana

Kalemi icat edene saygım sonsuz, ama senin sıcacık yüreğin olmasaydı bu kalem kâğıda dokunamazdı.

Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer, halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun… Elif Şafak

Öyle uzaktan seyretme adına hayran olduğum yar. Buyur gel ömrüme, ömrüm, ömrün olsun. Mevlana

Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel. Ümit Yaşar Oğuzcan

Dünyadaki herkesin parmak izinin farklı olması, kimsenin sana benim gibi dokunamayacağının kanıtıdır.

Acılarımı bile tatlandırıyor aşkın. Yıkıma terkedilmiş kalemin bütün hücrelerine sürülmüş iksir gibisin.

Kaybetmekten asla korkmadığım son sınavıma yüreğinin dersliğinde giriyorum. Öğrenci benim, öğretmen sensin.

Sana yerine getiremeyeceğim sözler veremem, fakat istersen hiç kullanılmamış tertemiz bir kalp verebilirim.

Okyanusla, gökyüzü gibiydik biz seninle. İkimizde maviydik, birlikte gibiydik. Aslında hiç birleşmemiştik…

Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın; ya siyahi, ya beyazı seçeceksin.

Bir kelimeye milyonlarca anlam yüklediğim felsefemsin. Sen olmadığın zaman anlamsız kalırım, gereksiz olurum.

Seninle her şeye varım ben, sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle, sen iste canım senin olsun.

İkimizin hayali de aynıysa ortak bir yerde buluşmanın zamanı gelmiş demektir. Mesela sen ve ben aynı hayatta?

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; Bense hep arkandan ağladım.

Şimdi o kadar zor ki geri dönmek, seni unutup başkasını sevmek ama bir şeyi anladım çok zormuş sevilmeden sevmek.

Fizikte bir teoriye göre bazı sesler kalp atışınızın hızlanmasına neden olabilir. Benim için bu ses senin sesin.

Belki de konuşuyordur gözlerin. Ama ben gözce bilmiyorum ki. Sessizce biliyorum, usulca biliyorum, masumca biliyorum.

Evet ağlamaklı oluyorum demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden. Ve zehir zıkkım cigaram. Gel artık.

Gördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan; Ten’e değil, kalbe dokunacaksın.

Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak.

Kapına geldim. Ve ben, ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki “kim o” de. Kim olmamı istiyorsan, o olmaya geldim. Mevlana

Aşk bazen o elini ilk tuttuğundaki sıcaklık, gözlerine ilk baktığındaki o ışık ve tenine ilk yaklaştığındaki o tutkudur.

Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, boğazıma düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam, inan hep güzel gözlerinin hasretindendir.

O kadar yakınsın ki seni ben sandım, sana o kadar yakınım ki beni sen sandım. Sen mi benim ben mi sensin şaşırdım kaldım… Mevlana

Sana hasret yaşadığım her bir saniyenin değerini bilirim. Çünkü sana kavuştuğumda çektiğim hasreti kutsal yapan geçmişin izleri olacaktır.

Aşk, koskoca dünya nüfusunu bir anda sadece iki kişiye düşürmeye yarar. Nüfus sayımına gerek yoktur; çünkü aşk hiçbir zaman yerinde saymaz.

Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim…

Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalarına girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa o gözlere pekguzelsozler.com bakmayacaksın.

Canımı kapına, yüreğimi ellerine, ruhumu bedenine, uykumu yatağına, öpücüklerimi dudağına göndereceğim! Ve yemin ederim seni ölünceye kadar seveceğim!

Adını gökyüzüne yazdım her sabah sende doğsun diye, yüreğini yüreğime yazdım canın yandığında benimle yansın diye, adını canım koydum sen öldüğünde bende öleyim diye.

Seni özlemek, üşümek gibidir soğuk bir akşamüstü, yağmurun altında yürümek gibi sırılsıklam, titreye titreye. Sıcak bir yer bulup sığınmak istersin ya hani, öyle ihtiyacım var işte, yüreğine sığınıp, nefesinde ısınmaya.

Dur ve dinle! Duyduğun her ayak sesi benim olabilir. Çalan her zilde benim parmağım kalmıştır. Perdeleri ardına kadar kapatma belki karşı binanın çatısında sana el sallayan ben olabilirim.

Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerden şarap olmuşuz, başka hayatlarda harap olmuşuz. Biz seninle bir denizin iki aşık balığı iken, başka sularda yüzüp durmuşuz, başka kıyılara vurmuşuz.

Hasretim sana yar, seni sevmem bir kızılcık çiçeğinin baharına dönmesi gibidir. Senin bakışların ömrümü uzatan bir iksir… Ve ben sevgili, şimdiye kadar hiç kimsede hissetmediğim duyguları seninle yaşıyorum.

Yağmurlu bir günde koşar sana gelirsem ıslak saçlarımı düzelt, başımı omuzuna yasla, ansızın dudaklarımı dudaklarıma değdir. Masum bir çocuk gibi konuşursam anla ki sana muhtacım; ver elini elime yalanda olsa bir kez seni seviyorum de…

14 Kasım 2017 Salı

Güzel ve Özlü Sözler

Bir iş bir kere geri kalırsa hiçbir vakit ilerlemez.  Hz. Ömer (ra)

ANLAMLI SÖZLER

aşk, aşk sözleri, anlamlı sözler, özlü sözler, sonbahar, güzel sözler, manzara, romantizm


EN ANLAMLI GÜZEL SÖZLER

Manşet: Mutluluğu herkesle paylaşabilirsin ama acıyı paylaştığın insanlar özeldir.

Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan da alemde ekmek yok sanır.

Bazıları seni öyle bir şaşırtır ki değişerek mi o hale geldiklerini yoksa aslında hep mi öyle olduklarını asla anlayamazsın.

Umberto Eco’nun, Ortaçağı Düşlemek adlı kitabında dediği gibi: Ne yani böylesi korkunç bir dünyanın bir de cehennemi mi var?

Şairler şiirler yazıyor, ressamlar resimler yapıyor ve biz ozanlar türküler söylüyoruz. Peki, bütün bunları niçin yapıyoruz? Dünya alışkanlıktan değil de, sevgi ve mutluluktan dönsün diye. Hasret Gültekin

En güzel ironisidir dünyanın, seni üzmek istemiyorum diyen herkesin hayatımızın içine sıçması. Kaan Soydan

Beni ya sev ya da sevme. Kendimi sevmeyi öğrenmem yirmi küsur yıl sürdü, bir başkasını da ikna edecek kadar zamanım yok. Daniel Franzese

Ne bir savcı kalırdı ne bir yasa. Şu insanoğlu, önce bir kendini yargılasa!

Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Korkarak yaşarsan, yalnızca hayatı seyredersin.

Yükün dürüstlükse gücün düşer belki ama başın düşmez.

Ağlamaktan korkma. Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşlarıyla temizlenir.

Bir insanın geleceği en büyük mertebe güvenilir insan olmaktır.

Bir insan bir kere gözünde küçüldüyse artık onunla büyük hesaplar yapılmaz.

Şımaracak kimsen olmayınca hayat seni kocaman bir adama çevirir.

Neden ben insanlara güvenmemeyi öğrenip ruhumu kirleteyim. Onlar güvenilir olmayı öğrensinler.

Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı çocuklarımızdan ödünç aldık.

İki bedeni birbirine karıştıran en önemli sıvı gözyaşlarıysa o bağ hiçbir aklın alamayacağı kadar büyülüdür.

Bazen en iyi seçim, vazgeçmektir.

Cehennem insan yüreğinde sevginin bittiği yerdir.

Aklı yarda olanın, gözü yerde olur.

Koşarken değil, düşerken yanımda olanlar, dostumdur.

İşimiz Allah’a kalmışsa, olmuş bil.

Allah de ve sus! Başka hiçbir şey söylemeye değmez.

Onlar sevmeyi, yan yana olmak sanıyor.

Sen gönlünü defter yaparsan gelip karalayan çok olur.

İyi bir ağaca sarılan, gölgesiz kalmaz.

Aynı dili değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir.

Vefa, çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz.

Yaz dostum! Güzel sevmeyene adam denir mi? Barış Manço

Kan bağı neye yarar can bağı olmadıktan sonra.

Herkesin gülmekten konuşamayacağı bir arkadaşı olmalı.

En güçlü iki savaşçı; sabır ve zamandır. Tolstoy

Başladığın cümleyi kendin bitiremezsen noktayı başkası koyar.

Kırılmış bir kalbin hesabı bu dünyaya ağır gelir.

Aşk, biri gelip ona anlam yükleyene dek sadece bir kelimedir.

Kaliteli insan işiyle boş insan kişiyle uğraşır.

Sen çok sev de bırak giden yar utansın. Necip Fazıl Kısakürek

Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte! Nazım Hikmet

Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir.

İnsanı en çok yıpratan şey; iyi niyetlidir. Oscar Wilde

Hayatınız kötü bir yola girmişse unutmayın, direksiyondaki sizsiniz.

Sen neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Mevlana

Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Herkes aynı anda yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır.

Belki yağmura da gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Sesini hatırlamıyorum bile; ama söyledikleri hala aklımda.

Öperken kokusunu içine çektiysen özlerken burnunun direği sızlar.

Pahalı parfümleri bir kenara bırakın insan güven kokmalı.


Her şey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters yönde gidiyorsundur.

İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil; tatlı dildir. Barış Manço

Yanında çocuk gibi mutlu olduğun kişi; sahip olduğun en değerli şeydir.

Yüzü güzel insanlar için gönlü güzel insanları ne çok üzdünüz.

İplerdeki düğümler bir şekilde çözülür. Asıl mesele boğazındakiler. La Edri

Hiç kimseyi, sizi duasına katmayacak kadar kırmayın. Hz. Fatma

O gemi sığındığı limanı özleseydi, bütün dalgalara dayanır, yine de gelirdi.

Herkesi adam yerine koymayın bazıları alışkın değildir yadırgar.

Masallar Albayım. Bu dünyada sonu mutlu biten tek şey onlar. Poyraz Karayel

Bazı insanlar alçak gönüllüdür bazıları da alçak olmaya gönüllüdür.

Uçmak için kuş olmak gerekmiyor. Küçük sevinçler olsun, yeter. Cemal Süreya

Hayatta en kıymetli hediye zamandır kime verdiğinize dikkat edin.

Umudunu asla kaybetme. Allah hem imtihan eder. Hem de imtihanda yardım eder.

Yorma kendini bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya. Erdal Tosun

Bazı şeyleri bir çırpıda silemezsin. Çırpınarak silersin İlhan Berk

Aklında bulunsun sevgilim, sen beni kandırmadın. Ben inanmayı seçtim. Can Yücel

Her dert insanlara söylenmez. Gün gelir seni o derdinler vururlar.

Olur olmaz kişilere içini dökersen döktüklerini toplamak da yine sana düşer.

Acının şiddetli oluşu değil, sürekli oluşu yoruyor bizi. Oğuz Atay

Vazgeçilmez insan yoktur, sevdiğin için katlandığın insanlar vardır. Tom Robbins

Yarı yolda bırakma diye bir şey yoktur. Yol orada bitmiştir. La Edri

İnsanlar sizi, sadece aynı yerden canları yandıkları zaman anlar. Marcus Aurelius

Güven ayna gibidir. Bir kere kırıldı mı, hep çizik gösterir. Ts Eliot

Bir insanla birlikte ne kadar saçmalıyorsanız, o kadar samimisinizdir. Woody Allen

Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır. La Edri

İnsan kırılan kalbi için küsmeyi bulmuş. Bakmış affedemiyor susmayı bulmuş. La Edri

Sizi sevmiş, size inanmış ve güvenmiş birini hayal kırıklığına uğratmayın.

Kimseyi kendini göstermek için çabalama. Seni seven insan, gözündeki ışığı bile görür.

Yalnızlık zeki beyinlerin çıkarsızların ve sağduyulu insanların kaderidir.

İki gecem var ikisi de uykusuz; ya sensizim uyuyamam ya sen varsın uyku haram. Mevlana

Bazen en sıradan şeyler bile, doğru kişi ile birlikte yapıldığında sıradışı olur.

Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Alfred Capus

Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık; sevilmeyi beklerken, beklemeyi sevmişiz.

Bana yalan söylemene üzülmedim. Bir daha sana asla güvenemeyeceğime üzüldüm. Frida Kahlo

Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir. Konfüçyus

Bir bekleyeni olmalı insanın, sen kendinden vazgeçsen de, senden vazgeçmeyecek. Neşet Ertaş

Haksız yere yapılan her şeyin Allah tarafından sorulacağının ferahlığı içerisindeyim.

Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan, bir günahı, seni beklediğim kadar.

Gülersen, bütün dünya seninle birlikte güler. Ağlarsan tek başına ağlarsın. Oldboy

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

Asıl mesele, bir şeye sahip olmak değil, sahip olduğuna layık olabilmektir. Erich Fromm

Kendini ne kadar büyük görürsen gör. Bende sadece gözümün gördüğü kadarsın. Ötesi yok.

Yorma kendini; bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski

Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun.

Bir şeyi yüreğinde ve aklında bitiremedikçe, gidişler ve kaçışlar çare değildir. Ts Eliot

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?

İlk başta herkes iyidir. İnsanların ilk söylediklerine değil, son yaptıklarına bakacaksın.

Ertelemek yaşamın mayasını kaçırır. Kızdıysan bağır, sevindiysen söyle, özlediysen arkasından koş.

Yüreğini yakan felaketler varsa yangınını söndürecek mucizeler de vardır elbet.

Kime ne emanet ettiysek, ya kırdı, ya da kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan ALLAH idi.

Bir kadının kaderi; sevdiği adamın ihanetiyle, sevmediği adamın sadakatı arasında çizilir.

Kişi sevdiğini Allah’a emanet ederse, bir daha onu görmeden ölmezmiş. Öyleyse Allah’a emanet ol.

İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri? Yoksa insan, büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri?

Kim bilir. Masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de. Nazım Hikmet

Seni bana sevdiren, elbette gönlüme de bir yol çizecektir. Yani demem o ki; takdiri ilahi.

Belki de her şeyi kabullenip, hayatı akışına bırakmak lazım. Zorlamak bazen çözüm değildir. La Edri

Önüne çıkana engel dersen, takılıp düşersin; basamak dersen, bir basamak yükselirsin.

Eğer, ileride bir gün keşke demek istemiyorsan, üç doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını! Yunus Emre

Küçük şeylere gerektiğinden fazla önem verenler, elinden büyük işler gelmeyenlerdir.

Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen; hem yolunu kaybedersin, hem dostunu. Neşet Ertaş

Bir yalan hangi amaçla söylenirse söylensin her zaman en kötü gerçekten daha kötüdür.

Bir yalana inanmış olmak sizi aptal yapmaz. Çünkü saf olmak, karaktersiz olmaktan daha iyidir. La Edri

İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile, sen o iyiliğe layıksın. Che Guevara

İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçmediğinde gelir. La Edri

Hiçbir dil özlemi taşıyacak kadar güçlü değildir. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir. Can Yücel

Bir erkeğin yumruğundan daha serttir bir kadının son sözü. Çünkü biri dişlerini döker, diğeri düşlerini.

Kanaya kanaya iyileşir bazı yaralar, aşk gibi, ihanet gibi, yalnızlık gibi, geç olur, güç olur ama olur.

Öyle anlar olur ki; içinde bulunduğun durumu kimseye anlatamazsın. Anlatsan da kimse anlamaz zaten.

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; bense hep arkandan ağladım.

Bazı insanlar size sadık değildir, size olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir.

Sadece aptalların ciddiye alındığı bir dünyada yaşıyoruz. O halde ‘beni anlamıyorlar’ diye üzülmek niye?

Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir.

İnsanlar değişir ve onlar genellikle asla olmam dedikleri insanlar olmaya başlarlar. Thomaz Stearns Elio

Birine yardım etmek istiyorsan sakın bir büyüklük yapıp akıl verme, keza geriye kalan sana yetmeyebilir…

Kadınlar ‘söylenecek fazla bir şey yok.’ dediğinde, aslında söyleyecekleri çok şey olduğunu bilmek gerekir…

Sözümün akışını bozup güzel cümleler aramaktansa, güzel cümleleri bozup sözümün akışına uydurmayı tercih ederim.

Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler ama benlik insanın bulduğu değil yarattığı bir şeydir.

Güne gülümseyerek başladığınızda, o gülümseme tüm gününüze yayılabilir ve duygularınızı olumlu yaşamanıza yol açabilir.

Meşgul olduğunu söylüyorsa rahatsız etme. Kıymetli olsan, zaten meşguliyetin bir parçası sen olurdun.

İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.

Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Unutma; sen kaldırabiliyorsan, onlar da kaldırabilir. Bob Marley

Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Çünkü canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz.

Açık sözlü olmak iyidir iyi. En kötü ihtimalle sonradan kaybedeceklerini, en başta kaybedersin. Mark Twain

İnsanların, gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin. Rene Descartes

Birine duyduğun sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğin insana, herkesten çok sinirlenirsin. Sigmund Freud

Akıllı insanlar, kendilerine yapılan birçok şeyi affedebilir ama affettikleri şeyleri hiçbir zaman unutmazlar. Tom Robbinson

Kazanması yıllar süren, kırılması saniye alan ve dağıldıktan sonra toparlanması için ömür greken şeye güven denir. Ts Eliot

Anlarsın ki; aslında kimsenin farkı yok kimseden. Sadece biri daha iyi yalan söyler, biri daha iyi oynar oyununu. Can Yücel

Tanrım bir gün bütün insanlara, istedikleri kadar para ver ki asıl ihtiyaçlarının o olmadığını anlayabilsinler. Jim Carrey

Gidecek hiçbir yeri yokken sana sığınan değil, gidecek çok yeri olmasına rağmen, senin yanında kalandır pekguzelsozler.com değerli olan. La Edri

Del kadınlar iyidir. Çünkü ne kahkahaları tutsak, ne gözyaşları sınırlı, ne arzuları mahpus, ne öfkeleri prangalıdır. Ahmed Arif

Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin. Çünkü gün gelir, küçümsediğin her şey için önemsediğin bir bedel ödersin. Tolstoy

Eğer bitmiş bir şey sana acı veriyorsa, duyduğun acı o şeyin kendisinden değil; verdiğin değerin ona değmemesindendir. William Golding

Hayat öyle lanet bir şey ki; sustuğunda konuşmadın diye pişman eder, konuştuğunda ise susmadığın için kahreder. Charles Bukowski

Doğru zamanda gelen yanlış insana tanıdığın şansı, yanış zamanda gelen, doğru insana tanımadığın sürece üzülen hep sen olursun. Çehov

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı?

Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan, tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.

Şu an ve şimdi, gerçektir, canlıdır. Geçmiş canlılığını yitirenken, gelecek henüz can bulmayandır. Yani bugün var, yarın olmayabilir.

Bir insana tamamen güvendiğinizde iki sonuçtan birini elde edeceğiniz kesindir. Ya yaşam boyu dost, ya hayat boyu bir ders…

İçin ağlasa da kim duyar seni? Kim anlar dışarıdan olup biteni? Leyla’nın yüzünü görenler bilir: Mecnun’un kalbine batan dikeni.

Görmek istemediklerinizi gözlerinizi kapatarak engelleyebilirsiniz ama hissetmek istemediklerinizi kalbinizi kapatarak engelleyemezsiniz.

Ne sahip olduğunuzdur hayat ne de umduklarınız bunca zaman, yüreğiniz kadardır hayat, seviliyorsanız renkli, sevilmiyorsanız siyah beyaz.

Ben asla ağlamam deyip her gece yatağa yattığında aklına o gelip gözünden iki damla yaş süzülüyorsa eğer utançla işte o zaman aşıksın demektir.

Yorgunum, hiçbir şey bilmiyorum, tek istediğim, yüzümü kucağına koymak, başımın üzerinde dolaşan elini hissetmek ve sonsuza dek öyle kalmak.

Kadınları anlamak istiyorsanız bir saat açık havada durun. Ne alaka diyorsanız, zaten anlamayacaksınız en azından beyninize oksijen gitsin!

Bizi de bu acımak mahvediyor albayım, başkalarına acımakla başlayan bu tehlikeli duygu, her zaman kendimize acımakla pekguzelsozler.com son buluyor. Oğuz Atay

Ne kadar farklı olursa olsun, sana ait olmayana tenezzül etme. Ve ne kadar basit olursa olsun senin olandan asla vazgeçme. Ernesto Che Guevara

Birini sevmek delilik, biri tarafından sevilmek hediyedir. Ancak sevdiğin seni içten seviyorsa, şte o zaman hayat yaşanmaya değerdir. Erich Fromm

Öyle insanlar vardır ki; binlerce kelime konuşsanız bile sizi anlamazlar. Ve öyle dostlar vardır ki; tek kelime konuşmasanız bile sizi anlarlar.

Buğdaylar sevilir, çünkü onlar alçak gönüllüdür, büyüdükçe, olgunlaştıkça, içleri doldukça, ağırlaşırlar ve başlarını yere eğerler. İnsan da böyle olmalı.

Bir insan değer vermek, özen göstermek, onun kıymetini bilmek de bir kültürdür. Bunun eğitimi yoktur, kitaplarda yazmaz. Yolu insan olmaktan geçer. La Edri

Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Ya canın acıya acıya adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. İki yolda da tek bir gerçek olacak; canın çok ama çok acıyacak.

Sözleriniz; kalbinizin aynasıdır, sevdiğinizle aranızda duvar da olabilir köprü de, mesele onlara hakim olmak ve birbirinizden uzaklaşmak için değil yakınlaşmak için kullanmaktır.

Sen çare ararken, o bahane ararsa. Onun gibi sende vazgeçersin senden! Çünkü ikinizde birbirinizde olmayan şeyleri aramışsınızdır. Sen onda huzur, o sende kusur. Ve artık, aranacak bir şey kalmaz.

Dua

Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu olan Allah'ım, Sana sığınıyoruz bizleri koru. (Amin)

13 Kasım 2017 Pazartesi

Güzel ve Özlü Sözler

Birkaç günlük bir nafakayı bir günde harcayan ev halkına ben buğzederim.
Hz. Ebû Bekir (ra)

Dua

Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Allah'ım, bizleri affeyle. (Amin)

ŞEMS’İN EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

Şems, Hz. Şems, Şemsi Tebrizi, güzel sözler, özlü sözler, aşk sözleri, ebruli, hat sanatı,

ŞEMS’İN EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Kapımıza değil; kalbimize vuran buyursun!

Her insan için bir âşık olma zamanı vardır, bir de ölmek zamanı.

Âlimken arif oldun peki âşık olmaya namzet misin?

Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de…

Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder.

Sen nasıl bir pınarsın Mevlana’m, içtikçe daha çok susadığım.

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil.

Gamzelendi gönül yine devası ah’tır. Gönlü mahzun olanın dostu Allah’tır.

Ayağında diken yarası olmayan, sinesine gül kokusu süremez.

Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır.

Ey Celalettin talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana.

El alem şarap içer sarhoş olur, biz aşk ehliyiz içmeden sarhoş olmuşuz.

Şaşarım seven insan nasıl uyur? Aşığa her türlü uyku haramdır.

Olurda bir gün mesafeleri aşıp bana gelirsen, yüreğinde rengârenk açan Aşk ile gel.

Sen ol da; ister yar ol, ister yara; lütfun da başım üstüne, kahrın da.

Sende o var bu var, falan dedi var, falan anlattı var, peki sende senden ne var Mevlana?

Aşığın gözleri sevgilisinden ayrıldığında da yaşla dolar, O’ne kavuştuğunda da.

Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağı bile taşır insan aşık olup, inanınca.

Ah edip vahlanma. Aşk bilek gücü değil, yürektir. Yüreğin yetmiyorsa düşme yollara.

Dedim ki: etrafında dolaşsam beni kınıyorlar? Dedi ki: zaten biz, kınanmadık sevgi görmedik ki…

İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor.

Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim… Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşi?

Allah senin kapından aşk sarayına bir insan alacaksa, o insana sen nasıl ben seni sevmiyorum dersin?

Ey sevgili bir geceliğine değiş tokuş etseydik yüreğimizi taşıyabilir miydin acaba bendeki seni.

Kır kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

“Her şeyi senin için var ettim diyen Rabb’e, her şeyi senin için terk ettim” diyebilmektir AŞK.

Aşık odur ki, Allah’tan aldığı aşk emanetini Allah’a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce Aşk’a kurbandır.

Kalp ruha der ki: ben severim, âşık olurum; ama acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: Sen yeter ki sev.

Ve bilesin üstüne aşkı giydirdiğim bu yüreğe ben söz verdim, hiçbir harfi, sensiz bir cümleye kurban etmedim.

Bana göre âşık öyle olmalı ki, şöyle bir kalkınca, her tarafı ateşler sarsın; her tarafta kıyametler kopsun.

Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişsin bilememişim. Oyalanmışım. Kalakalmışım.

Sanmayasın ki; aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder. Kimini de dikeniyle irşat eder.

Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın, ya siyahı, ya beyazı seçeceksin.

Ey gönül! Şimdi sorarım sana, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi?

Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin. Kader!

Âşık odur ki, Allah’tan aldığı aşk emanetini Allah’a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce Aşk’a kurbandır.

Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk… Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır.

Sevmeye layık olmayana hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma sevgi yürekli olana yakışır.

Ey benim yetim gönlüm, bırak gamlı düşünmeyi. Sus ve sabret. Gözyaşının hesabını Rabbim sorsun. Sen hakkını helal et.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı?

Mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi, aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak yürekli.

Arza hacet yok, halim sana ayandır. Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır.

Allah bir insanı senin elinle ayağa kaldıracaksa, sen nasıl elini uzatmazsın? Allah seni insanlara sevdirmek istiyor, Allah senin dağılmış parçalarını topluyor. Aşka nankörlük etme!

Hüzün ki en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık; ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz mahzun bir Peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de.

Güzel ve Özlü Sözler

İnsanlar kainatta bulunan şeylere bakıp görmekle değil, bunları yaratan Yüce Zatı düşünmekle huzur duyabilir (Ebû Huseyin Nuri)

10 Kasım 2017 Cuma

UYUYAN MİLLETLER

mustafa kemal, mustafa kemal atatürk, atatürk, bayrak, türk bayrağı, ayyıldız, hilal, türk, türkiye
Uyuyan milletler ya ölür,
ya da köle olarak uyanır.
(M. K. Atatürk)

ATATÜRK’ÜN MİLLİ EGEMENLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk, Önder, karizma, Atatürk imzası, Atatürk sözleri,

ATATÜRK’ÜN MİLLİ EGEMENLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Kuvvet birdir ve o miIIetindir. 1937

EgemenIik hiçbir mâna hiçbir şekiI ve hiçbir renkte ve işarette ortakIık kabuI etmez.1922

EgemenIik kayıtsız ve şartsız miIIetindir. 1923

MiIIî emeIIer miIIî irade yaInız bir şahsın düşünmesinden değiI bütün miIIet fertIerinin arzuIarının emeIIerinin biIeşkesinden ibarettir. 1923

MiIIî egemenIik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu oIsun. 1923

MiIIî egemenIik öyIe bir nurdur ki onun karşısında zincirIer erir taç ve tahtIar yanar yok oIur MiIIetIerin esareti üzerine kuruImuş müesseseIer her tarafta yıkıImağa mahkûmdurIar. 1929

Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri miIIî hâkimiyettir MiIIetin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetidir. 1923

ArkadaşIar! Türkiye devIetinde ve Türkiye devIetini kuran Türkiye haIkında tacidar yoktur diktatör yoktur! Tacidar yoktur ve oImayacaktır Çünkü oIamaz. 1923

EgemenIiğine doğrudan doğruya sahip oImanın kıymetini pekiyi anIayan ve pekiyi biIen miIIet bu mukaddes egemenIiğine karşı baş gösterecek her tehIiaaai kahredecektir. 1923

Bütün cihan biImeIidir ki artık bu devIetin ve bu miIIetin başında hiçbir kuvvet yoktur hiçbir makam yoktur YaInız bir kuvvet vardır O da miIIî egemenIiktir YaInız bir makam vardır O da miIIetin kaIbi vicdani ve mevcudiyetidir. 1923

Mahkûm oImak istemeyen bir miIIeti esareti aItında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetIi müstebitIer artık dünya yüzünde kaImamıştır. 1924

Büyük MiIIet MecIisi Türk miIIetinin asırIar süren aramaIarının özeti ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canIı bir timsaIidir. 1923

Türk miIIeti mukadderatını Büyük MiIIet MecIisinin kifayetIi ve vatanperver eIine tevdi ettiği günden itibaren karanIıkIarı sıyırıp kaIdırmış ve ümitIe istikbaIe yöneImiştir. 1923

Güzel ve Özlü Sözler

Bir mümin hakkında iyi düşünceler besleyip de yanılmak, kötü zanda bulunup da isabet etmekten daha hayırlıdır. (İmam Gazali)

9 Kasım 2017 Perşembe

Amin

dua, dualar, gıyabında dua, kalpler, fincan, çay, kahve
Amin 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Atatürk'e hakareti dindarlık zannedenler O'na saldırdığınız kadar kafirlere saldırsaydınız bugün çok daha güçlü olurduk.
(Şükrü Aygün)

Dua

Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Allah'ım, bizim işlerimizi kolaylaştır. (Amin)

HZ. MEVLANA HOŞGÖRÜ SÖZLERİ

Hz. Mevlana, Mevlana, Mevlana Celalettin Rumi, hoşgörü, özlü sözler, güzel sözler, gel ne olursan ol yine gel

HZ. MEVLANA HOŞGÖRÜ SÖZLERİ

Nice insanIar gördüm, üzerinde eIbisesi yok, nice eIbiseIer gördüm, içinde insan yok.

Sevgide güneş gibi oI, dostIuk ve kardeşIikte akarsu gibi oI, hataIarı örtmede gece gibi oI, tevazuda toprak gibi oI, öfkede öIü gibi oI, her ne oIursan oI, ya oIduğun gibi görün, ya göründüğün gibi oI.

İsa’nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratıIışı bakımından otu beğenir.

GeI, geI, ne oIursan oI yine geI, ister kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan oI yine geI, bizim dergâhımız, ümitsizIik dergâhı değiIdir, yüz kere tövbeni bozmuş oIsan da yine geI…

BuIutIar ağIamasa yeşiIIikIer nasıI güIer?

Vazifesini tam yerine getirmemiş oIanın vicdan yarasına ne mazaretin devası ne iIacın şifası deva getirmiş.

PisIer pisIikIerini yapar ama suIar da temizIemeye çaIışır…

Her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzeI, buIanmadan, donmadan akmak ne hoş, dünIe beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyIer söyIemek Iazım.

AIIah iIe oIduktan sonra öIüm de ömür de hoştur.

Hz MevIana der: Beni benden aIan gözIerin nerde, yurdumu saran çiçekIerin nerde, onca memIeketIer gezdim beni ahirete götüren yoIun nerde? Hz. MevIana söyIer herkes onu dinIer işte derIer: GözIerimizi açan çiçek burada.

Kabuğu kırıIan sedef üzüntü vermesin sana içinde inci vardır…

YeşiIIerden çiçekIerden meydana geIen bahçe geçici fakat akıIIardan meydana geIen güI bahçesi hep yeşiI ve güzeIdir.

NasıI oIur da deniz köpeğin ağzından pisIenir nasıI oIur da güneş üfIemekIe söner?

Dikenden güI bitiren kışı da bahar haIine döndürür serviyi hür bir haIde yüceIten kederi de sevinç haIine sokabiIir…

YoIdaki bir tepecik seni bunaItmış oysa önünde yüzIerce dağ var…

Ey aItın sırmaIarIa süsIü eIbiseIer giymeye kemer takmaya aIışmış kişi sonunda sana da dikişsiz eIbiseyi giydirecekIer…

Irmak suyunu tümden içmenin imkânı yok ama susuzIuğu giderecek kadar içmemenin de imkânı yok.

Oruç tutmak güçtür çetindir ama AIIah’ın kuIu kendisinden uzakIaştırmasından bir derde uğratmasından daha iyidir.

İnsan gözdür görüştür gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır…

Ayın geceye sabretmesi onu apaydın eder, güIün dikene sabretmesi güIe güzeI bir koku verir, arsIanın sabredip pisIik içinde bekIemesi onu deve yavrusu iIe doyurur…

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırIamıyor gama binIerce defa aferin…

Nefsin üzüm ve hurma gibi tatIı şeyIerin sarhoşu oIdukça ruhunun üzüm saIkımını görebiIir misin ki?

Testi taştan korkar ama o taş çeşme oIdu mu testiIer her an ona geImeye can atar…

Göz oIgunIaştı mı temeIi özü görür ama kişi şaşı oIdu mu parça buçuğu görür ancak…

Taş taşIıktan çıkıp yok oImadıkça mücevher oIup yüzüğe takıIır mı hiç?

Padişahın adamIarından biri zindanın burcunu yıksa zindancının gönIü bu yüzden kırıIır mı hiç?

ÇayırIıktan çimenIikten esip geIen yeI küIhandan geIen yeIden ayırt ediIir.

Gerçek kokusuyIa ahmağı kandıran yaIan sözün kokusu miskIe sarımsak kokusu gibi söz söyIeyenin soIuğundan anIaşıIır.

YemekIe doIu karın şeytanın pazarıdır.

Hoş güzeI ömür yakınIık aIeminde can besIemektir kuzgunun ömrü ise fışkı yemeye yarar.

8 Kasım 2017 Çarşamba

Dua

Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Allah'ım, bizim işlerimizi kolaylaştır. (Amin)

HZ. MEVLANA DOSTLUK SÖZLERİ

Hz. Mevlana, Mevlana, Mevlana Celalettin Rumi, Mevlevi, mesnevi, tasavvuf, hz mevlana sözleri

HZ. MEVLANA DOSTLUK SÖZLERİ

Ayıpsız dost arayan dostsuz kaIır.

Dost sanma şanIı vaktinde dost oIanı. Dost biI gamIı vaktinde eIinden tutanı.

Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver.

DostIuk iIIa yan yana, diz dize oImak değiIdir. AsıI can cana, kaIp kaIbe oImaktır.

İyi dostu oIanın aynaya gereksinimi yoktur.

Sen bir şeyIer verdikçe dost görünen çok oIur. Bir de sen iste gör, hepsi birden yok oIur.

Dost; acı söyIeyen değiIdir. Acıyı tatIı söyIeyebiIendir.

Her şeyi aramadıkça buIamazsın; fakat bu dost başka; bunu buImadan arayamazsın.

Dost insanın aynasıdır.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme. Başka bir yar başka bir dosta meyIediyorsun etme.

Mecnun değiIim dost; Iakin çağırırsan çöIIere geIirim!

YıIan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan hem de imandan eder

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.

İnsan gözden ibarettir asIında geri kaIan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir.

Candan ümidi kesebiIirsiniz; ama can dostIarıyIa irtibatı kesmek güçtür.

İyiIik hoşIuk zamanında herkes hoştur. Candır. Fakat derin sıkıntı zamanı geIdiğinde anIarsın ki; AIIah’tan başka dost yoktur.

Dost ise düşünme ver ömrünü gitsin. Dost değiIse hiç bekIetme yoI ver gitsin.

Duydum ki kapıma geImiş, tokmak oImadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. BiImez misin, kaIp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açıIır.

Dostun yanına hediyesiz gitmek buğdaysız değirmene gitmek gibidir.

İnsanIarIa dost oI. Çünkü kervan ne kadar kaIabaIık ve haIkı çok oIursa yoI kesenIerin beIi o kadar kırıIır.

Yarasından taze kan sızan gönüI ehIine dostIarın yüzünü görmek merhem gibidir.

Sen verdikçe dost görünen çok oIur. İste de gör hepsi yok oIur. Sen kendine yetmeyi öğren tüm dünyanın maIına gönIün tok oIur.

Kişinin kendine ettiğini, edemez kişiye hiçbir fani. Bu kahpe hırsı, ne kıskanç kini, ne şarap. Ne de haşhaş edemez.

Kim benIiğinden kurtuIursa bütün benIikIer onun oIur. Kendisine dost oImayan herkese dost kesiIir. Nakışsız ayna oIur tüm nakışIar onda seyrediIir.

Ey GönüI! Bir sürü dostIarının yanında eIbet ki düşmanIarın da oIacak; ama imtihan ya bu onca düşmanın var iken seni dostun vuracak.

Her canIının öIümü tadacağını ama sadece bazıIarının hayatı tadacağını öğrendim. Ben dostIarımı ne kaIbimIe ne de akIımIa severim. OIur ya kaIp durur akıI unutur. Ben dostIarımı ruhumIa severim. O ne durur ne de unutur.

Ey İman incisini bir ekmek karşıIığı veren. Ey gönüI mâdenini bir arpaya feda eden. Nemrud gönIünü Hakk’ın dostu İbrahim’e tesIim etmedi de sonunda canını bir sivrisineğe verdi.

Madem ki rızkı taksim eden O’dur o haIde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır genişIiğe uIaşmanın anahtarıdır. AIIah’tan başka herkes düşmandır. Sen asıI dostu düşmanIara şikâyet eder haIinden sızIanırsın öyIe mi? Padişah köIeye şikayet ediIir mi? AkıIIı oI.

Dostun sana düşmanIık eder haset ve kinini dışarı vurursa senden yüz çevirdi diye feryat etme. Kendini ahmak ve biIgisiz haIe düşürme. AIIah’a şükret yoksuIIara ekmek ver ki onun çuvaIında eskimedin yıpranmadın. Ebedi dostun AIIah’tır.

7 Kasım 2017 Salı

TOLSTOY SÖZLERİ

tolstoy sözleri, lev tolstoy, tolstoy, düşünen adam, deniz kenarı, düşünceli

TOLSTOY SÖZLERİ

GüzeI oIan sevgiIi değiIdir, sevgiIi oIan güzeIdir.

ÖyIe zamanIar oIur ki; nereye gittiğin önemini yitirir; çünkü asıI önemIi oIan yanında kiminIe gittiğindir.

VarIığı bir şey kazandırmayan insanIarın yokIuğu bir şey kaybettirmez.

Bozuk para insanın cebini deIer, bozuk insanda kaIbini. Bu yüzden ikisini de harcayın gitsin.

Şikayet ettiğiniz yaşam beIki de başkasının hayaIidir.

Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değiIimdir, biImeIisin. Küçümsediğin her şey için gün geIir önemsediğin bir bedeI ödersin.

En güçIü iki savaşçı; sabır ve zamandır.

İnsanı bedenen ameIiyat etmek için uyutmak, ruhen ameIiyat etmek için ise uyandırmak gerekir.

İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değiI, sarsıImaz duruşundadır.

BiI ki, yaşadıkIarınIa değiI, yaşattıkIarınIa anıIırsın. Ve unutma; ne yaşattıysan eIbet bir gün onu yaşarsın.

Bir insanı buIunduğu mevkiyIe değiI, göz koyduğu mevkiyIe öIçmek gerekir.

Hayat ne gideni getirir, ne de kaybettiğin zamanı çevirir. Ya yaşaman gerekenIeri zamanında yaşayacaksın, ya da yaşamadım diye ağIamayacaksın.

GüzeI bir güIüş karanIık bir eve giren güneş ışığına benzer.

İnsanIar daima yanıIdıIar ve yanıIacakIar; hem de her şeyden çok, doğru oIduğunu sandıkIarı şeyde.

MutIu oImak mı istiyorsun. OI!

Bir kadının kaderi; sevdiği adamın ihanetiyIe, sevmediği adamın sadakati arasında çiziIir.

EvIiIiğe kutsaIIık veren, aşktır.

Sevdiğin insanIarı kaybetmeye başIadığın zaman hayatı önemsememeye başIıyorsun.

İnsana akIı, dertIerinden kurtuIması için veriImiştir.

Bir insanın değeri bayağı kesire benzer: Pay gerçek değerini gösterir, payda kendisini ne zannettiğini. Paydanın değeri arttıkça kesrin değeri azaIır.

Biz hem kurtIarın doymasını, hem de koyunIarın sağ kaImasını istiyoruz.

Bizim mantık evIiIiği dediğimiz şey her iki tarafın da gençIik çıIgınIıkIarında buIunup iyice kurtIarını döktükten sonra yapıIan evIiIiktir.

İktidar, ancak onu eğiIip aIabiIme cesaretini gösterenIere veriIir.

Bütün mutIu aiIeIer birbirIerine benzerIer, her mutsuz aiIenin ise kendine özgü bir mutsuzIuğu vardır.

Kadın öyIe bir konudur ki, onu ne kadar inceIersen inceIe her zaman yepyenidir.

Eskiden önce orospuIarIa yatıp sonra temiz aiIe kızIarını aIırdık, şimdi önce temiz aiIe kızIarını aIıp sonra orospuIarIa yatıyoruz.

Kadın, erkeği kıIıçsız zapt eder ve ipsiz bağIar.

Hayat bizi resmen dört işIemIe sınar; GerçekIerIe çarpar, ayrıIıkIarIa böIer, insanIıktan çıkarır ve sonunda topIa kendini der.

KıskançIık, insanı aIçaItan ve küçüIten bir duygudur.

Herkes hep mutIu oImak ister, mutsuzIuğu yaşamadan.Oysa düşünsene, hiç gece oImasaydı, güneşin tadını çıkarır mıydı insan?

Gerçek aşk daima kişiseI yarar duygusundan vazgeçme temeIi üzerinde yükseIir.

Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanIık, pişman oIurum diye yapmadıkIarımızdır.

Her şey bekIemesini biIen kişiye kendiIiğinden geIir.

Her zaman kaIbimizden geIen ve doğru buIduğumuz sese uymaIıyız, çünkü o ses hiçbir zaman yaIan söyIemez.

KötüIer, kendiIerine tahammüI ediIdikçe daha çok azarIar.

Herkes insanIığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

İçim nefretIe doIu, öcümü aIacağım.

İnsanIar çok değişti; dikkat etmek Iazım. BiriyIe eI sıkıştıktan sonra, beşi de yerinde mi diye parmakIarını saymak zorundasın.

ÖyIe horozIar vardır ki, öttükIeri için, güneşin doğduğunu sanırIar.

İnsanIar nasıI konuşuIması gerektiğinin dersini aIırIar; ama en büyük iIim, nasıI ve ne zaman susuIması gerektiğini biImektir.

Sakın ahIak kuraIIarını çiğnemeyin, çünkü öcünü çabuk aIır.

MutIuIuğu ihtirasIarda değiI kendi yüreğinizde arayın. MutIuIuğun kaynağı dışımızda değiI içimizdedir.

İnsanIar seni, istedikIeri kadar biIsinIer, ama kendi kendini aIdatabiIir misin?

Sen yaIan içinde yaşıyorsun, ben hakikatte iddiası, bir insanın ötekine söyIeyebiIeceği en acımasız sözdür.

MutIu aiIeIer birbirine benzer, mutsuz aiIeIerin ise her biri farkIıdır.

Sıkıntı sürecinde oIgunIaşan, düşünceyIe yoğunIaşan, emekIe hazırIanan ve en iyiyi vermeyi amaçIayan faaIiyete sanat denir.

SadeIik, iyiIik ve doğruIuk oImayan yerde büyükIük yoktur.

İnsanIara en adiI şekiIde dağıtıIan nimet akıIdır. Çünkü kimse akIından şikayetçi değiIdir.

NasıI kafa sayısı kadar düşünce varsa, kaIp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır.

İnsanIar ırmakIara benzer. Su her tarafta sudur. ÖzeIIikIeri aktığı yere ve zamana göre değişir. Bazen genişIer, bazen daraIır. Bazen parIak, bazen buIanık oIur. Bazen ıIık, bazen soğuktur. Her insan, üzerinde insanIara özgü bütün niteIikIerin tohumIarını taşır.

Menfaat karşıIığı yapıIan iyiIik, iyiIik değiIdir. İyiIik, sebep ve netice zincirinin dışındadır.

İnsanIar, aşk üzerindeki görüşIerini değiştirmeIidir. KadınIa erkek, cinseI aşkı şimdi oIduğu gibi şiir havasına büründürmekten kaçınmaIıdır. Bunun yaInızca insanı aIçaItan hayvanca bir iş oIduğu kabuI ediImeIi.